BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ обяви процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Целта на процедурата:  предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия /МСП/ за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.

Процедурата има три крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:
1/ 08 юли 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните  промишлени производства;
2/ 08 септември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните  промишлени производства;
3/ 09 ноември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги.

Continue reading »

Проекти, които може да финансира Фонд “Условия на труд”

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ФОНД “УСЛОВИЯ НА ТРУД”:
Повишаване качеството на работните места, чрез финансиране дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България.

ФОНД “Условия на труд” е създаден на основание ЗЗБУТ, със задача да финансира дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България по програма приета от Националния съвет по условия на труд. Финансират се проекти с национално, отраслово, браншово и регионално значение.

КАКВИ ПРОЕКТИ/ДЕЙНОСТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
1. Проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите.
2. Проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост /финансиране до 30 на сто от стойността на проекта/ свързани с:
а) реконструкция и модернизация на съществуващи обекти;
б) внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения;
в) изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място;
г) изграждане или усъвършенстване на системата за осигуряване качеството на труда;
д) подобряване на санитарно- хигиенните условия;
е) обезопасяване на машини и съоръжения;
ж) други проекти, свързани с подобряване условията на труд;
3. Подпомагане финансирането на дейности по диагностика на професионалните болести.
4. Разработване и издаване на учебни и информационни материали;
5.Организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд.
6. Разработване на нормативни актове, правила, норми и изисквания;

Continue reading »

BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”

Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”
Управляващият орган на ОПРКБИ удължава крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган до 31.03.2014 г.
Промяната в крайния срок влиза в сила от 01.02.2014 г. съгласно Заповед № РД-16-117/31.01.2014 на Ръководителя на Управляващия орган на ОПК за изменение на Насоките за кандидатстване по процедурата.
Удължаването на срока се прилага за проектните предложения, подадени пред Асистента по проекта до 30.09.2013 г.
Консолидираната версия на изменените Насоки за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган – http://www.opcompetitiveness.bg  , Единния информационен портал за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България – www.eufunds.bg и на интернет страницата на програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” – http://www.beeciff.org/.

Насоки за кандидатстване по 2.3.02 
Консолидирана версия на изменените Насоки за кандидатстване 
Договор за безвъзмездна финансова помощ

По-добро управление на енергията под Линукс с TLP

На повечето потребители на Linux с по-нови машини е добре познато, издръжливостта на батерията е значително по-ниска от колкото при Windows. Обикновенно това се дължи на факта, че управлението на мощността под Windows разчита на драйвери и настройки осигурени от производителите на съответните хардуерни компоненти, а под Linux често липсва поддръжка на специфични инструменти, които да позволят пълноценно използване на възможностите за управление на мощността на съответните компоненти.

Глътка свеж въздух в това отношение е програмата TLP. Тя е инструмент за команден ред под Linux, който позволява по-добро управление на мощността при преносимите компютри. Основното в тази програма е, че тя се опитва да приложи настройки за спестяване на енергия базирано на това коя е дистрибуцията и какъв е хардуера на който върви, като по този начин спестява на потребителите нуждата от продължително търсене на информация за конфигурации и параметри.

TLP използва следните методи за спестяване на енергия:

 • Kernel laptop mode
 • Dirty buffer timeouts
 • Управление на честотата на процесора, включително управление на turbo boost и turbo core технологиите
 • Управление на мощността за твърдия диск и задаване на времена за изключване на диска (за всеки диск по отделно)
 • SATA aggressive link power management (ALPM)
 • PCI Express active state power management (PCIe ASPM) – при версия на ядрото 2.6.35 или по-висока
 • Runtime power management за PCI(e) bus devices – при версия на ядрото 2.6.35 или по-висока
 • Radeon KMS power management – при версия на ядрото 2.6.35 или по-висока, не поддържа fglrx
 • Wifi power saving mode – в зависимост от ядрото/драйвер
 • Изключване на оптично устройство при работа на батерия

Пълен списък с функциите на програмата можете да намерите на нейния сайт – TLP – Linux Advanced Power Management

TLP прилага настройките автоматично при пускане на системата както и всеки път когато промените метода на захранване на машината. Има и настройки които могат да бъдат зададени ръчно, променяйки основните настройки на TLP, като например изключване на WiFi, Bluetooth, Wwan, превключване между настройките за захранване от кабел или от батерия, игнориране на това какъв е типа на захранване на машината, управление на захранването на USB устройствата.

Моето впечатление от тази програма е, че за пръв път в света на Linux се появява достатъчно добро решение за управление на енергията и мощността, което да работи директно без почти никаква намеса от страна на потребителя. На машината на която я инсталирах за първи път наблюдавах времена за работа на батерията близки до тези под Windows както и нормално управление на turbo boost. За всеки с по-нов лаптоп тази програма е просто задължителна.

За инсталация можете да проверите хранилищата на дистрибуцията, която ползвате или да прочетете информацията на страницата на проекта.

Exchange 2010 – Отдалечен достъп чрез OutlookAnywhere, част първа – сървърна конфигурация

Outlook Anywhere представлява метод за връзка с MS Exchange сървър без  значение от местонахождението на машината и без необходимост от VPN. Този инструмент дава възможност да се избегне използването на IMAP и да се използва пълния потенциал на Exchange сървъра извън локалната корпоративна мрежа.

В локалната мрежа, MS Outlook се свързва с Exchange посредством RPC (remote procedure call) използвайки TCP/IP връзка. Този начин на предаване на данни е бърз и надежден в рамките на локалната мрежа, но извън локалната мрежа този метод е неприложим. Решението е или да се използва VPN или Outlook Anywhere.

За да използвате Outlook Anywhere е необходимо работните станции и сървъра да отговарят на следните изисквания:

 • Клиентската машина трябва да е с Windows XP SP2 или по-висок
 • Потребителския профил трябва да се намира на MS Exchange 2003 или по-нов пощенски сървър, работещ под MS Windows Server 2003 или по-нов.
 • Outlook WebAccess трябва да е позволен и настроен

Конфигуриране на MS Exchange

От конфигурационната конзола на MS Exchange

   1. Изберете раздела Server Configuration
   2. Изберете Client Access
   3. Изберете сървъра от списъка
   4. Изберете “Enable Outlook Anywhere”
   5. В прозореца на помощника в полето “External Host name”  въведете адреса на сървъра, който използвате за достъп до Outlook Web Access, без пътя до приложението, например ако адреса до OWA е https://mail.yourorganization.com/owa, то адреса, който трябва да въведете е mail.yourorganization.com
   6. Изберете метод на автентикация и потвърдете настройките с бутона “Enable”


За да бъде достъпна новата услуге е необходимо да отворите TCP порт 443 на защитната стена на мрежата и ако е необходимо да го пренасочите към MS Exchange сървъра. Също е важно да се отбележи, че заради това, че комуникацията между клиента и сървъра се извършва с помощта на SSL сертификати, е необходимо да имате сертификат, който да бъде разпознат от клиента. За целта можете или да използвате сертификат, създаден от TrustedCA или да инсталирате собствен CA (Certificate Authority) на сървъра за да можете да генерирате нов сертификат за Exchange сървъра. В случай, че изберете второто е необходимо да направите export на root сертификата на вашето CA и на новия Exchange сертификат, след което и двата сертификата трябва да бъдат инсталирани на всяка от клиентските машини, които ще използват Outlook Anywhere.

В следващата статия, ще обясня как точно да инсталирате собствен CA, да генерирате сертификатите и да ги инсталирате на клиентските машини.

Инсталиране на broadcom-wl драйвер при Linux 3.4

На скоро излезе новата версия на Linux ядрото – 3.4. Както обикновенно в новата версия не са включени оригиналните собственически драйвери на Broadcom за някои карти – broadcom-wl. Липсата на драйверите е причинена от противоречия в лицензионните политики на свободното ядро и на собственическите драйвери. В същото време свободните драйвери, които трябва да заместят тези на Broadcom, имат много проблеми и от доста време нямат активна разработка.

Поради изброените по-горе причини, се налага инсталация на собственическите драйвери. В различните дистрибуции има различни механизми за инсталацията на драйверите, но тук ще се спра само на инсталацията от source, тъй като това е универсален метод, който може да бъде приложен на всяка дистрибуция.

За да инсталирате драйверите се нуждаете от следното:

 1. Самите драйвери – можете да ги свалите от сайта на производителя
 2. Patch, поправящ проблеми със съвместимостта между драйверите и ядра с версия по-голяма от 3.2 и 3.4. Този patch можете да свалите от тук, като той е комбиниран и съдържа и двата patch-а, които трябва да бъдат приложени за 3.2 и 3.4
 3. Development библиотеките за ядрото, което използвате
 4. Инсталиран C/C++ компилатор

Ето и стъпките, които трябва да следвате

Разархивирайте драйвера в директория по Ваш избор:

mkdir ./temp
cd ./temp
tar -xzvf ../hybrid-portsrc_x86_32-v5_100_82_112.tar.gz

Приложете patch-а:

patch src/wl/sys/wl_linux.c < ../bc_wl_complete_patch.patch

Компилирайте, инсталирайте и активирайте драйвера:

make
make install
depmod -a
modprobe wl

Инсталирането и активирането се извършват като root. Рестартирайте машината след края на последната команда. Ето връзки до patch файловете, които ще са Ви необходими:

Nvidia Optimus и Linux

Nvidia Optimus TechnologyBumblebee ProjectNvidia Optimus е технология, която позволява намалена консумация на енергия при преносимите компютри, като в същото време позволява използването на мощна видео карта за приложения като игри или такива за 3D графика. Optimus се състои от две части – Intel GMA вградена графична карта и Nvidia графична карта. Когато на системата се изпълняват приложения, които не натоварват особенно графичната система (например текстообработка, интернет), системата използва вградената видео карта. В случай, че е необходима обработка на тежка графика, системата автоматично активира и използва по-мощната Nvidia карта.

Тази технология работи отлично под Windows, но за съжаление от Nvidia обявиха, че нямат намерение да поддържат Linux базирани системи. Поради това беше започнат проекта Bumblebee. Bumblebee представлява група от програми, които реализират превключването между вградената и дискретната (Nvidia) карта в системата.

Тъй като по подразбиране дискретната карта се включва заедно със стартирането на системата, ако под операционната система няма софтуер който да я управлява, то картата остава активна. Това води до различни нежелани последствия, като най-често срещаните са повишена температура на системата и намалена продължителност на работата при захранване от батерия.

Проектът Bumblebee решава тези проблеми и поддържа различни линукс дистрибуции. Ето как да го инсталирате под някои от тях:

Continue reading »

Управление на пакетите под Linux – Част трета: Debian package management

Основи

Един Debian пакет съдържа изпълними файлове, библиотеки и документацията за съответното приложение. Обикновенно пакетите за този тип пакетен мениджър имат разширението “.deb“. Както и при RPM, пакетите за Debian могат да бъдат управлявани както и от пакетен мениджър от ниско ниво, така и от пакетни мениджъри от високо ниво. Мениджъра от ниско ниво се нарича dpkg. Някои от мениджърите от високо ниво са aptitude, apt, Synaptics, Adept, gdebi . Най-често използван е apt.
Continue reading »

Mozilla Firefox и Thunderbird – невидими менюта под Windows 7

Един доста неприятен, но рядко срещан проблем при Mozilla Firefox и Thunderbird под Windows 7 е, че при използването на някои не-Microsoft визуални стилове, контекстните менюта на програмите стават невидими. За да бъде решен този проблем е необходимо да се следват следните стъпки:

Continue reading »

Управление на пакетите под Linux – Част втора: RPM

Основи на RPM

RPM (Resource Packet Manager) е единя от двата основни пакетни мениджъра в Linux. Той може да се използва както директно, като пакетен мениджър от ниско ниво, така и посредством пакетни мениджъри от високо ниво. Ето списък с различните мениджъри от високо ниво, придружен от информация в коя дистрибуция се използват:

 • yum – Fedora, CentOS-5, Red Hat Enterprise Linux, Scientific Linux, Yellow Dog Linux и Oracle Linux.
 • up2date – Red Hat Enterprise Linux и CentOS
 • Synaptic Package Manager – PCLinuxOS
 • zypper – MeeGo, openSUSE и SUSE Linux Enterprise
 • urpmi – Mandriva Linux
 • apt-rpm – това е разновидност на пакетния мениджър на Debian – Advanced Packaging Tool (APT), използва се в Ark Linux

Continue reading »

Previous Entries