Какво е CAF?

Рамката CAF е създадена, за да бъде използвана във всички сфери на публичния сектор, приложима в публичните администрации на национална, регионално и общинско ниво. Тя може да се използва при широк диапазон обстоятелства, например като част от системна програма за реформи или като основа за постигане на подобрения в определени отделни организации, предоставящи публични услуги.

CAF се предлага като лесен за приложение инструмент, който подпомага  организациите от публичния сектор в цяла Европа в използването на техники на управление на качеството за подобряване на изпълнението.

Continue reading »

Какво означава ISO?

Какво означава ISO?

ISO – е съкращение на International Organization for Standardization (Международна организация по стандартизация ИСО).

Какво е това ISO 9000?

ISO 9001:2008 е международен стандарт за изграждане, внедряване и усъвършенстване на Система за управление на качеството, която помага да се отговори на изискванията на потребителите.

Ядрото от стандарти на Системите за управление на качеството (СУК) ISO 9000 се състои от четири международни стандарта, представляващи ръководство за разработка и внедряване на ефективна СУК. Тези стандарти са приложими за всякакъв вид организации, независимо от дейността им.

Continue reading »

Осемте принципа на управление на качеството

Стандарт ISO 9001:2008 се основава на 8 принципа за управление, които са насоки за действията на ръководството при  управлението на качеството в дружестовото.

Принцип 1: Насоченост към клиента

Принцип 2: Лидерство

Принцип 3: Приобщаване на хората

Принцип 4: Процесен подход

Принцип 5: Системен подход на управление

Принцип 6: Непрекъснато подобряване

Принцип 7: Взимане на решение, основано на факти

Принцип 8: Взаимно изгодни отношения с доставчици

Принцип 1: Насоченост към клиента

Continue reading »