Какво е ЕМАS?

Схемата за Управление по околна среда и одитиране (EMAS) е доброволен управленски инструмент предлаган на организациите за оценяване, подобряване и докладване на тяхната резултатност, свързана с опазването на околната среда.

От 2001 година EMAS е достъпна за всички видове организации.

През 2009-та година EMAS беше променена и ревизирана за втори път. Регламент (EC) No 1221/2009 е в сила от 11-ти януари 2010 г.

През 2001 EMAS интегрира в изискванията към организациите, които търсят съответствие с нея  сертификация по EN/ISO 14001 (Системата за управление по околна среда съответсваща на EN/ISO 14001стана  изискуема по EMAS.).

Continue reading »

БДС EN 16001:2009 Системи за енергийно управление. Изисквания с указания за прилагане

 

Целта на този европейски стандарт е да регламентира обща рамка за управление на енергийната ефективност и да помогне на организациите при създаването, прилагането, поддържането и подобряването на системи и процеси, необходими за повишаване на енергийната ефективност.Директива  DIR2006/32/CE art 3 дава определение за енергия: „…всички форми на търговски достъпна енергия, включително електричество, природен газ и всички горива използвани за отопление и охлаждане (включително централно отопление и охлаждане), въглища, торф, горива, използвани за транспортни цели (с изключение на авиационни и морски горива) и биомаса.”

Стандартът БДС EN 16001:2009 може да бъде приложен за всяка организация независимо от нейната големина и сфера на дейност,  която иска да:

  • Подобри енергийната си ефективност, прилагайки един систематичен подход;
  • Създаде, прилага, поддържа и подобрява система за управление на енергийната ефективност;
  • Осигури съответствие с декларираната политика за енергийна ефективност;
  • Да покаже това съответствие на останалите.

Continue reading »

Cisco VPN Client – отдалечена връзка до ресурсите във вътрешната мрежа. Част трета – официален Cisco VPN клиент за Linux

В последната част на тази поредица, ще разгледаме използването на closed source клиента за Cisco VPN за Linux. За разлика от VPNC, този клиент не се разпространява под формата на пакет за Linux, за това единственият начин да го инсталирате е, инсталация от source code.

Continue reading »

Превод на сайта

Здравейте,

започна процес по превод на сайта на английски език. С течение на времето, всички съществуващи публикации, ще бъдат преведени. Също така, бъдещите публикации, ще бъдат достъпни и на двата езика – български и английски.

Поздрави от екипа на ММ Бизнес Консулт

Cisco VPN Client – отдалечена връзка до ресурсите във вътрешната мрежа. Част втора – Linux open source клиент

В тази част от поредицата статии, за изграждане на връзка към вътрешната фирмена мрежа, посредством Cisco VPN, ще разгледаме използването на Linux клиент с отворен код (open source). Клиентите под Linux се делят на конзолни (vpnc) и графични (най-разпространени са kvpnc и NetworkManager).

Continue reading »

Кой и защо може да внедри изискванията на BS OHSAS 18001:2007

BS OHSAS 18001:2007 е Международен стандарт за управление на безопасността и здравето при работа.
Беше публикуван през юли 2007 г. и замества OHSAS 18001:1999. Описва изисквания за управление на здравето и безопасността при работа (OH & S).
BS OHSAS 18001 :2007 осигурява рамка за ефективното управление на OH & S, включително спазване на законодателството, приложимо за вашата дейност и идентифицираните рискове.

Continue reading »

Cisco VPN Client – отдалечена връзка до ресурсите във вътрешната мрежа. Част първа – Windows

В днешно време голяма част от фирмите позволяват отдалечен достъп до ресурси във вътрешната си мрежа посредством използването на VPN (Virtual Private Network). Същественото при осъществяването на достъп до вътрешната фирмена мрежа посредством VPN, цялата информация между вътрешната мрежа и клиентската машина се предава в криптиран вид, като по този начин се запазва поверителността на информацията.

Един от най-разпространените методи за осъществяване на VPN връзка е, чрез използването на Cisco VPN. Клиента за изграждане на връзката има версии както за Windows, така и за Mac OSX и Linux. В тази поредица от статии ще разгледаме начините за използване на версиите на Cisco VPN клиента за Windows и Linux.

Continue reading »