Стартира процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

От 19.09.2011 г. до 20.12.2011 г.  се приемат проекти по схема BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” .

Основна цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от различни сектори, приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е 97 791 500 лева.

Безвъзмездното финансиране за проекти на микро и малки предприятия е 70%, а за проекти на средни предприятия – 60%.

Continue reading »

Управление на пакетите под Linux – Част втора: RPM

Основи на RPM

RPM (Resource Packet Manager) е единя от двата основни пакетни мениджъра в Linux. Той може да се използва както директно, като пакетен мениджър от ниско ниво, така и посредством пакетни мениджъри от високо ниво. Ето списък с различните мениджъри от високо ниво, придружен от информация в коя дистрибуция се използват:

  • yum – Fedora, CentOS-5, Red Hat Enterprise Linux, Scientific Linux, Yellow Dog Linux и Oracle Linux.
  • up2date – Red Hat Enterprise Linux и CentOS
  • Synaptic Package Manager – PCLinuxOS
  • zypper – MeeGo, openSUSE и SUSE Linux Enterprise
  • urpmi – Mandriva Linux
  • apt-rpm – това е разновидност на пакетния мениджър на Debian – Advanced Packaging Tool (APT), използва се в Ark Linux

Continue reading »