Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия

Процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”.

Основната цел на процедурата е да предостави подкрепа за реализирането на успешни научноизследователски и развойни проекти от страна на българските предприятия, самостоятелно или в партньорство с други предприятия или научноизследователски организации/университети, с цел създаване на нови или усъвършенстване на съществуващи иновативни продукти, процеси и услуги, които са насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното развитие на предприятията.

Continue reading »

Инвестиции в „зелена индустрия”

Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-2.3.1 Инвестиции в „зелена индустрия” (Оперативна програма „Конкурентноспособност” 2007-2013)

Срок за кандидатстване: 17.11.2011 – 15.02.2012 г.

Какви проекти/дейности се финансират?

Настоящата процедура за подбор на проекти представлява механизъм за интегрирана инвестиционна подкрепа, който включва два основни компонента:

Компонент 1 – подкрепата по този компонент цели стимулиране на инвестициите за намаляване на енергоемкостта, по-ефективното използване на отпадъчните продукти и производство на продукти, подлежащи на рециклиране в големите предприятия с цел разширяване на дейността и диверсификация на тяхната продукция;

Компонент 2 – подкрепата по този компонент цели стимулиране на инвестициите за подобряване на енергийната ефективност в големите предприятия и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, пряко свързани с въвеждането на системи за енергиен мениджмънт.

Continue reading »