Новата версия на международния стандарт ISO 19011:2011 „Указания за одит на системи за управление“

На 11 ноември  2011 година е публикуван  обновения международен стандарт (ISO 19011:2011) „Указания за одит на системи за управление“ („Guidelines for auditing management systems“).
На сайта http://www.iso.org  се съобщава, че тази редакция на стандарта ще помогне да се икономисат ресурси и време за сметка на единен подход към многочислените одити на системите за управление.
Съвременните компании прилагат редица модели на управление:  система за управление на качеството (ISO 9001), системи за екологичен мениджмънт (ISO 14001), системи за беопасност и здраве при работа (OHSAS 18001, ILO-OHS 2001), системи за управление на рисковете (ISO 31000), системи за информационна безопасност (ISO 27001), и много други. С времето организациите започнаха да внедряват интегрирани системи за управление и това доведе до необходимост от обединяване на одитите на отделните системи (така наречените интегрирани одити- одити, при които се удостоверява съответствието на интегрираната система по отношение на повече от един стандарт).

Continue reading »