BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”

Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”
Управляващият орган на ОПРКБИ удължава крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган до 31.03.2014 г.
Промяната в крайния срок влиза в сила от 01.02.2014 г. съгласно Заповед № РД-16-117/31.01.2014 на Ръководителя на Управляващия орган на ОПК за изменение на Насоките за кандидатстване по процедурата.
Удължаването на срока се прилага за проектните предложения, подадени пред Асистента по проекта до 30.09.2013 г.
Консолидираната версия на изменените Насоки за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган – http://www.opcompetitiveness.bg  , Единния информационен портал за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България – www.eufunds.bg и на интернет страницата на програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” – http://www.beeciff.org/.

Насоки за кандидатстване по 2.3.02 
Консолидирана версия на изменените Насоки за кандидатстване 
Договор за безвъзмездна финансова помощ

Седма конкурсна сесия за набиране на проектни предложения на Националния иновационен фонд (НИФ)

Срок за кандидатстване: 01 февруари – 31 март 2014 г

1. Приоритетни сектори

Икономически дейности съгласно КИД 2008 за настоящата конкурсна сесия са:

 • Машиностроене (С28, С29),
 • Електроника и електротехника (C26, C27),
 • Фармация (C21),
 • Химични продукти (C20.4),
 • Производство на мебели (C31),
 • Хранително-вкусова промишленост (C10, C11, C12),
 • ИКТ в сферата на предприятията (J62, J63),
 • Творчески индустрии (J58, J59, J60).

2. Типове проекти, които ще бъдат финансирани.

 • Научно-изследователски развойни проекти – при тези проекти максималната стойност на субсидията е в размер на 500 000 лв. (255 623 евро) със срок на реализация от 12 до 36 месеца;
 • Проекти за техническа осъществимост – при тези проекти максималната стойност на субсидията е до 50 000 лв. (25 562 евро) за проекти със срок на реализация до 1 година.

3. Интензитет на помощта – изчислен на основата на приемливите разходи по проекта, не бива да надвишава:

 • 50% – за индустриални научни изследвания;
 • 25% – за експериментално развитие.

Надбавки за научно-изследователски развойни проекти и за проекти за техническа осъществимост:

 

Малко предприятие

Средно предприятие

Голямо предприятие

І Научно-изследователски развойни проекти

Промишлени изследвания

70%

60%

50%

Промишлени изследвания при наличие на сътрудничество1:
– между предприятия;
– за големи предприятия – сътрудничество най-малко с едно МСП;
– сътрудничество на предприятие с изследователска организация2

80%

75%

65%

Експериментално развитие

45%

35%

25%

Експериментално развитие при наличие на сътрудничество1:
– между предприятия;
– за големи предприятия – сътрудничество най-малко с едно МСП;
– сътрудничество на предприятие с изследователска организация2

60%

50%

40%

ІІ Проекти за техническа осъществимост

Промишлени изследвания

75%

65%

Експериментално развитие

50%

40%

Нито едно отделно предприятие не трябва да поеме повече от 70% от приемливите разходи по проекта.
2 Изследователската организация поема най-малко 10% от приемливите разходи по проекта.

4. Подаване на проектните предложения

Проектни предложения могат да бъдат подавани в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, на адрес: гр. София, ул. „Леге” № 2-4, до 31.03.2014 г., 17:30 часа.
Пълен комплект конкурсна документация за Седма конкурсна сесия – 2014 г. е публикуван на страницата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.
График за провеждане на информационни дни по НИФ може да намерите тук.

ISO 22301:2012 “Обществена сигурност – Бизнес системи за управление на непрекъснатост – Изисквания.”

ISO 22301 може да се счита за ъпгрейд на BS 25999-2.

 ISO 22301 е написан от водещите експерти за непрекъснатост на работата и осигурява най-добрата рамка за управление на непрекъснатост на бизнес процесите в една организация.

Една от функциите, които отличава този стандарт в сравнение с други стандарти/ рамки за непрекъснатост на бизнеса е, че организация, внедрила система по този стандарт,  може да бъде сертифицирана от акредитиран орган за сертификация, и поради това ще бъде в състояние да докаже съответствие на своята система за управление с този стандарт пред своите клиенти, партньори, собственици и други заинтересовани страни.

Този ISO стандарт за системи за управление, следва общият формат на Системите за управление,  представен в ISO Guide 83.

ISO 22301 дава насоки за разработване, внедряване и функциониране на системи за управление на непрекъснатостта на бизнеса (СУНБ). ISO 22301 може да бъде използван като ръководството и шаблон за изграждане или надграждане на вече съществуващи системи за управление на рисковете (ISO 31000:2009; ISO/IEC 27001; OHSAS 18001:2007; ISO 14001 и други стандарти).

Какви са ползите за непрекъснатост на работата?

Когато се прилага правилно, управлението на непрекъснатост на бизнеса ще намали възможността за възникване на разрушителен инцидент, а ако се появи такъв инцидент организацията, ще бъде готова да реагира по подходящ начин. Това ще доведе до драстично намаляване на потенциалните вреди от такъв инцидент.

Кой може да приложи този стандарт?

Всяка организация – голяма или малка, с цел печалба или с нестопанска цел, частна или обществена. Стандартът е замислен по такъв начин, че да е приложим за всякакъв размер и вид на организацията.

Как непрекъснатостта  на бизнеса се вписва в цялостното управление?

Управлението на рисковете е част от цялостното корпоративно управление. Осигуряването на непрекъснатост на бизнеса  е част от цялостното управление на рисковете във фирмата. Припокриващи се области  с тази система са ИТ мениджмънтът  и управлението на информационната сигурност.

Други стандарти , които са полезни в изпълнение на непрекъснатост на работата са:

 • ISO / IEC 27031 – Насоки за информационни и комуникационни технологии готовност за непрекъснатост на бизнес процесите.
 • PAS 200 – Управление на кризи – насоки и добри практики
 • PD 25666 – Ръководство за упражняване и тестване за непрекъснатостта на работата и извънредни програми
 • PD 25111 – Ръководство за човешки аспекти на непрекъснатостта на бизнес процесите
 • ISO / IEC 24 762 – Насоки за информационни и комуникационни технологии и  услуги за възстановяване след бедствия