Проекти, които може да финансира Фонд “Условия на труд”

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ФОНД “УСЛОВИЯ НА ТРУД”:
Повишаване качеството на работните места, чрез финансиране дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България.

ФОНД “Условия на труд” е създаден на основание ЗЗБУТ, със задача да финансира дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България по програма приета от Националния съвет по условия на труд. Финансират се проекти с национално, отраслово, браншово и регионално значение.

КАКВИ ПРОЕКТИ/ДЕЙНОСТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
1. Проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите.
2. Проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост /финансиране до 30 на сто от стойността на проекта/ свързани с:
а) реконструкция и модернизация на съществуващи обекти;
б) внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения;
в) изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място;
г) изграждане или усъвършенстване на системата за осигуряване качеството на труда;
д) подобряване на санитарно- хигиенните условия;
е) обезопасяване на машини и съоръжения;
ж) други проекти, свързани с подобряване условията на труд;
3. Подпомагане финансирането на дейности по диагностика на професионалните болести.
4. Разработване и издаване на учебни и информационни материали;
5.Организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд.
6. Разработване на нормативни актове, правила, норми и изисквания;

Continue reading »