Процедура: Подобряване на производствения капацитет в МСП

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020

ПРИОРИТЕТ НА ОС:

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

 ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ: Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“

 ПРОЦЕДУРА: Подобряване на производствения капацитет в МСП

 УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ: Министерство на икономиката

 КРАЕН СРОК:

  • 08 юли 2015 г. ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО  от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства;
  • 08 септември 2015 г. САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства
  • 09 ноември 2015 г. САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги

Continue reading »

Финансиране на проектиране и изграждане на компостиращи инсталации

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“

ПРИОРИТЕТНА ОС:

Приоритетна ос „Отпадъци”

ПРОЦЕДУРА:

Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерство на околната среда и водите

КРАЕН СРОК:

01 август 2016 г., 23:59 ч. Continue reading »