Кой и защо може да внедри изискванията на BS OHSAS 18001:2007

BS OHSAS 18001:2007 е Международен стандарт за управление на безопасността и здравето при работа.
Беше публикуван през юли 2007 г. и замества OHSAS 18001:1999. Описва изисквания за управление на здравето и безопасността при работа (OH & S).
BS OHSAS 18001 :2007 осигурява рамка за ефективното управление на OH & S, включително спазване на законодателството, приложимо за вашата дейност и идентифицираните рискове.

Кой може да приложи BS OHSAS 18001:2007?

Стандартът е приложим за всяка организация, която желае да премахне или сведе до минимум рисковете (OH & S), за работниците и служителите и другите заинтересовани страни.

Много организации вече имат внедрени елементи, изисквани от BS OHSAS 18001:2007 (например оценка на риска съгласно НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска), но практиките им трябва да бъдат допълнени, за да създадат по-съгласувани системи за управление, които да отговаряг на изискванията на стандарта.

Организациите, които прилагат BS OHSAS 18001:2007 има ясна управленска структура с определени правомощия и отговорности, ясни цели за подобряване, с измерими резултати и по-структуриран подход за оценка на риска. Това включва мониторинг на неизправности, здравословни и безопасни условия за труд,  управление на идентифицираните и оценени рискове, одит на изпълнението и преглед на политиките и цели.

Какви са предимствата на разработването, внедряването и сертифицирането на система за управление на здравето и безопасността при работа, съответсваща на изискванията на BS  OHSAS 18001: 2007?

 • Удовлетвореност на клиентите – чрез доставка на продукти, които постоянно отговарят на изискванията на клиентите си като същевременно се опазват здравето и имуществото;
 • Намаляване на оперативните разходи – с намаляване на престой, породени от инциденти и заболявания и намаляване на разходите, свързани с хонорари за правни услуги и компенсации и обезщетения;
 • Подобряване на взаимоотношенията със  заинтересованите страни –  защита на здравето и имуществото на служители, клиенти и доставчици;
 • Спазването на законодателството – законовите и регулаторни изисквания към въздействието на дейностите й върху безопасността и здравето на нейните служители  и нейните клиенти;
 • Подобрено управление на риска – чрез ясна идентификация на потенциалните опасности, минимизиране на възможниостите за възникване на инциденти и осъществяване на контрол на рисковете за безопасността и здравето и предприемане на адекватни за оценените опасности контролни мерки;
 • Доказани бизнес пълномощията – чрез независима проверка спрямо признати стандарти;
 • Способност да спечели повече бизнес проекти – особено когато спецификациите на поръчката изискват сертифициране спрямо BS  OHSAS 18001: 2007 като условие за доставка.

Как можем да Ви помогнем да се подготвите за сертификация?

В процеса на подготовка за сертификация:

 • Ние ще ви консултираме как да разработите и внедрите адекватна за вашите потребности система за управление на безопасността и здравето при работа.
 • Ще направим вътрешния одит на внедрената система.
 • Когато имате вече внедрена система по друг стандарт, ние ще Ви помогнем да интегрирате системата по безопасност и здраве към Вашата функционираща вече система.
 • Ще обучим Вашите служители, които имат отговорности към безопасността и здравето при работа как да поддържат внедрената система.
 • Ще Ви помогнем да се подготвите за сертификационния одит на системата и ще бадем до Вас в целия процес на сертификация.

Comments are closed.