БДС EN 16001:2009 Системи за енергийно управление. Изисквания с указания за прилагане

 

Целта на този европейски стандарт е да регламентира обща рамка за управление на енергийната ефективност и да помогне на организациите при създаването, прилагането, поддържането и подобряването на системи и процеси, необходими за повишаване на енергийната ефективност.Директива  DIR2006/32/CE art 3 дава определение за енергия: „…всички форми на търговски достъпна енергия, включително електричество, природен газ и всички горива използвани за отопление и охлаждане (включително централно отопление и охлаждане), въглища, торф, горива, използвани за транспортни цели (с изключение на авиационни и морски горива) и биомаса.”

Стандартът БДС EN 16001:2009 може да бъде приложен за всяка организация независимо от нейната големина и сфера на дейност,  която иска да:

 • Подобри енергийната си ефективност, прилагайки един систематичен подход;
 • Създаде, прилага, поддържа и подобрява система за управление на енергийната ефективност;
 • Осигури съответствие с декларираната политика за енергийна ефективност;
 • Да покаже това съответствие на останалите.

Енергийната политика на организацията може да бъде част от една по-широка политика за околна среда или от всяка друга нейна политика.

Стандартът изисква организацията периодично да извършва преглед и оценка на своята система за управление на енергията, за да се идентифицират възможности за подобряване и тяхното изпълнение. Скоростта, размерът и сроковете на този процес на непрекъснато подобрение се определят от организацията в зависимост от конкретните икономически и други обстоятелства.

Прилагането на БДС EN 16001:2009 ще допринесе за създаването на условия за непрекъснато развитие и усъвършенстване на процесите, водещи до по-ефективно използване на енергията, което от своя страна ще доведе до:

 • Намаляване на разходите;
 • Намаляване на емисиите;
 • Подобряване на производителността на управляваните процеси;
 • Подобряване на бизнес резултатите;
 • Съответствие с нормативните изисквания;
 • Официализиране на политиката и стратегията;
 • Интегриране на внедрените системи за управление на организацията;
 • Намаляване на рисковете, свързани с осигуряване на енергийни източници и тяхното използване.

Стандарт EN 16001:2009 осигурява  рамка за оптимизиране на енергийната ефективност в обществения и частния сектор като:

 • Следва Европейската директива 2006/32/EC (ефективност при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги );
 • Подобен като структура на стандарт ISO 14001, с фокус върху управление на енергопотреблението;
 • Съдържа изисквания, които  позволяват да бъде разработена и поддържана система, чрез която да  се определят големите консуматори на енергия и да бъдат набелязани цели за намаляване на потреблението в тези области, така че да се осигури подобряване на енергийната ефективност;
 • Не поставя абсолютни изисквания по отношение на енергийната консумация. По този начин две организации със сходни процеси, но с различна консумация могат да бъдат в съответствие с изискванията на стандарта.

Стандартът за системи за управление на енергията може да се използва самостоятелно или заедно с други стандарти за системи за управление. Изискванията на БДС EN 16001:2009 могат да бъдат интегрирани с тези на други системи за управление (като тези за качеството, околната среда, здравето и безопасността, икономически стандарти или стандарти за управление на риска).

Системите за управление на енергийната ефективност и съответстващи на БДС EN 16001:2009 могат да бъдат сертифицирани от независима трета страна.

Въвеждане на БДС EN 16001

EN 16001 се основава на принципа известен като Plan-Do-Check-Act (PDCA), но навлиза в детайли и дълбочина по oтношение на следното:

 • Преглед на енергийните аспекти: Настояща и бъдеща консумация/ оценка за очакваната консумация/ идентифициране на отговорности;
 • Осъзнаване, обучение и компетентност: Обучение на всички нива на управление;
 • Мониторинг и измерване: План за измерване на консумацията / връзка между консумация и енергийни параметри;
 • Оперативен контрол: Отчитане на енергийни фактори в процеса на закупуване/ разработване/ промени и възстановяване.

 

БДС EN 16001 е основа за разработване на бъдещ международен стандарт ISO 50001, който в момента се разработва от ISO и предстои да бъде публикуван през 2011 година. ISO 50001 се разработва така че да е в съответствие с 16001 и преходът към него да бъде лесен.

Comments are closed.