Какво е ЕМАS?

Схемата за Управление по околна среда и одитиране (EMAS) е доброволен управленски инструмент предлаган на организациите за оценяване, подобряване и докладване на тяхната резултатност, свързана с опазването на околната среда.

От 2001 година EMAS е достъпна за всички видове организации.

През 2009-та година EMAS беше променена и ревизирана за втори път. Регламент (EC) No 1221/2009 е в сила от 11-ти януари 2010 г.

През 2001 EMAS интегрира в изискванията към организациите, които търсят съответствие с нея  сертификация по EN/ISO 14001 (Системата за управление по околна среда съответсваща на EN/ISO 14001стана  изискуема по EMAS.).

Беше акцентирано върху индиректнитите аспекти на околната среда, които организациите предизвикват, като например свързаните с финансовите услуги или административните и планови решения.

Освен това беше прието и атрактивно лого, което да сигнализира регистрацията по EMAS на околните.

ЕМАS е приложима за всички видове организации, от големите промишлени предприятия до малките организации и общините.

Организациите, които са регистрирани по EMAS са в съответсвие с регламентите на всички екологични закони, имат изградени системи за управление по околна среда и публично обявяват своите постижения в опазването на околната среда, като цялата им дейност се проверява от независими експерти – проверяващи по околна среда.

Такива организации се познават по специалната емблема на ЕМАS, която гарантира за достоверността на информацията, която те предоставят на широката общественост.

Съответсвието с изискванията на Схемата за управление по околна среда и одитиране – EMAS, се признава на тези организации, които не само постигат съответствие със законодателството, но и непрекъснато подобряват своята резултатност. Също така, важно изискване е организациите с регистрация по EMAS редовно да публикуват екологични отчети, докладващи резултатите, които са постигнали. Това е един вид доброволно публикуване на тази информация, чиято достовереност  и точност се проверява от независим екологичен проверяващ. Това дава на организациите, регистрирани по EMAS допълнително признание и правдоподобност.

Стандарти за системи за управление по околна среда

Стандартите за Системи за управление по околна среда (СУОС) предоставят на организациите средства за постигане на признание за техните СУОС. EMAS, както и ISO 14001 са стандарти за системи за управление по околна среда. ISO 14001 конкретизира изискванията за система за управление по околна среда. Схемата за управление по околна среда и одитиране (EMAS) включва всички изисквания на ISO 14001 с няколко допълнения (вж. Фигура 1 EMAS и ISO 14001).

Фиг. 1 EMAS и ISO 14001

ISO 14001 е световноизвестен стандарт за СУОС, докато EMAS е популярен в страните членки на ЕС.

Регистрация по EMAS

В основата на схемата EMAS е т. нар. “непрекъснат кръг на усъвършенстване ” или “PDCA”.

 1. Разработване на политика за околната среда;
 2. Провеждане на първоначален екологичен преглед;
 3. Разработване на екологична програма;
 4. Изпълнение на екологичната програма;
 5. Провеждане на вътрешен екологичен одит;
 6. Повторен преглед  на системата за управление на околната среда;
 7. Подобряването на екологичните показатели;
 8. Актуализация на екологичните  цели;
 9. Разработване на екологична декларация;
 10. Проверка и регистриране.

Когато всичко изброено по-горе вече е налице, независимият проверяващ удостоверява:

 • Политиката по околната среда;
 • Системата за управление на въздействието върху околната среда;
 • Резултатите от проведения екологичнен одит;
 • Екологичната декларация

са в  съответствие с правилата на регламента EMAS.

Утвърдената декларация се изпраща до компетентния орган и се прави публично достояние. Тогава организацията се включва в регистъра на EMAS организациите и има право да използва логото на EMAS.

Регистрацията по EMAS дава право на организацията да  получи официално признание за дейностите и резултатността си по опазване на околната среда и да използва запазения знак на логото на ЕМАS.

Comments are closed.