Прилагане на Система за енергиен мениджмънт ISO 50001 (BS EN 16001)

Международната организация за стандартизация (ISO) публикува стандарта ISO 50001:2011 „Системи за енергийно управление. Изисквания с ръководство за употреба” (Energy management system – Requirements with guidance for use).

На 27.06.2011г. Българският институт за стандартизация (БИС) публикува съобщение за предстоящо гласуване в CEN/CENELEC на решение за въвеждане на ISO 50001:2011 като европейски стандарт и отмяна на ЕN 16001:2009 „Системи за енергийно управление. Изисквания с указания за прилагане”.

ISO 50001 е доброволен международен стандарт за публични и частни организации от сектора с инструменти за създаване на EnMS, който ще позволи на организациите да увеличат своята енергийната ефективност, да намалят разходите си  и да намалят организационният си риск.

ISO 50001:2011 определя изискванията за създаване, внедряване, поддържане и подобряване на система за управление на енергията.

Целта на въвеждането на система за управление на енергията е да позволи на организацията да  следва систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийните си характеристики (включително да подобри своята енергийна ефективност, да оптимизира използването  на енергия, което ще доведе  и до намаляване на  потреблението).
ISO 50001:2011 се прилага към всички променливи, които оказват влияние върху енергийните характеристики, които могат да бъдат наблюдавани и повлиян от организацията:  използването на енергията и потреблението, включително на измерването, документирането и докладването и проектирането, изискванията към въвеждане на практики за възлагане на обществени поръчки за оборудване, към въвеждане на системи и процеси, към персонала. Целта на тези исисквания е да се подобрят енергийните характеристики на организацията.

ISO 50001:2011 не предписва специфични критерии за изпълнение по отношение на енергетиката.
ISO 50001:2011 е проектиран да бъдe използвани независимо, но може да бъдае приведен в съответствие или интегрирани с други системи за управление, тъй като се основава на системи за управление по ISO модел (планирай, направи, провери, действай) познат на повече от един милион организации по целия свят, което дава възможност на избор за безпроблемна интеграция на ISO 50001 в съществуващите стандарти за управление на системата, включително качеството, околната среда, здравето и безопасността, безопасността на храните и информационна сигурност.
ISO 50001:2011 е приложим към всяка организация, която желае да гарантира, че  отговаря на своята заявена енейгийна политика и желае  да покаже и потвърди това на другите заинтересовани страни. Това съответствие може да се потвърди чрез средства за самооценка и собствена декларация за съответствие, или чрез сертифициране на система за енергийно управление от външна организация.

Comments are closed.