Възможност за финансиране на проекти по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ обяви процедура  за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”.

Нашият екип  Ви предлага:

1. Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по процедурата; 

2. Професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и внедряване на стандартизирани системи за управление;

3. Професионални съвети и консултации за предварителен анализ и/или разработване и внедряване на софтуерни системи за управление.

Основна цел на процедурата е да допринесе за насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление, включително системи за управление на ресурсите, работата с клиенти, производствените ресурси, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики като фактори за подобряване на управлението, оптимизиране на производствения процес, постигане на ефективна организация на цялостната дейност и създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и световен пазар.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 48 895 750 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки ндивидуален проект по настоящата процедура е 391 166 лв. (триста деветдесет и една хиляди сто шейсет и шест лева).

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект не трябва да надвишава 75 % от общите допустими разходи по проекта.

Остатъкът от общите допустими разходи по проекта (минимум 25 %) трябва да бъде финансиран чрез собствени средства на кандидата или от източници, които изключват всякаква публична подкрепа.

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните елементи/допустими дейности:

1. Консултантски услуги – предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и внедряване на стандартизирани системи за управление; предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ и/или разработване и внедряване на софтуерни системи за управление на:

1) ресурсите в предприятията (ERP системи);

2) работата с клиенти (CRM системи);

3) производствените ресурси (MOM системи);

4) друг вид системи за управление на предприятията;

и/или консултантски услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти; и/или консултантски услуги, свързани с въвеждане на добри производствени практики;

2. Инвестиционна подкрепа – за стимулиране на инвестициите в ново оборудване и нови технологии, които допринасят за постигане на съответствие с изискванията на стандартизираната/е система/и за управление и/или за постигане на съответствие на продукти с изискванията на европейски/международни стандарти, и/или за въвеждане и/или постигане на съответствие с изискванията на добри производствени практики, както и за насърчаване на инвестициите в софтуерни системи за управление на:

1) ресурсите на предприятията (ERP системи);

2) работата с клиенти (CRM системи);

3) производствените ресурси (MOM системи);

4) друг вид системи за управление на предприятията.

3. Услуги за сертифициране на системи за управление от акредитирани лица по сертификация на системи за управление и/или за удостоверяване на съответствието на продукти с европейски/международни стандарти и/или за удостоверяване въвеждането на добри производствени практики.

Списък на стандартите:

 – БДС EN 16001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001 – стандарт за системи за управление на енергията, който предоставя възможност на предприятията/организациите да въведат систематичен подход за непрекъснато подобряване на своята енергийна ефективност чрез създаване на условия за непрекъснато развитие и усъвършенстване на процесите, водещи до по-ефективно използване на енергията.

– БДС EN ISO 9001 – стандарт, който определя изискванията за система за управление на качеството, когато една организация трябва да докаже своята способност постоянно да доставя продукт, съответстващ на изискванията на клиента и на изискванията на приложимите нормативни актове, създадени от законодателен орган или от друг овластен орган, и се стреми да увеличава удовлетвореността на своите клиенти чрез ефикасно прилагане на системата, включително процесите за непрекъснато подобряване на системата и осигуряването на съответствие с изискванията на клиента и с изискванията на приложимите нормативни актове, създадени от законодателен орган или от друг овластен орган.

– Стандарти за системи за управление по околна среда: БДС EN ISO 14001 – стандарт, който определя изискванията за система за управление на околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на организациите да постигнат както икономическите си цели, така и целите, свързани с околната среда; и схемата EMAS (Схема на Общността за управление по околната среда и одитиране) – европейски законодателен инструмент за подобряване на ефективността на предприятията по отношение на опазването на околната среда, който включва всички изисквания на ISO 14001 с няколко допълнения. Дейностите по въвеждане на схемата EMAS следва да завършат с издаване на удостоверение за регистрация.

– БДС EN ISO 22000 – стандарт за безопасност на храните, който обединява принципите на HACCP и покрива изискванията на всички основни стандарти за безопасност на храните.

– БДС ISO/IEC 27001 – стандарт за внедряване на система за управление и оценка на сигурността на информацията в организациите.

– БДС ISO/IEC 20000-1 – система за управление на процесите за предоставяне на услуги в областта на информационните технологии.

– СД ISO/TS 16949 – система за управление на качеството, която съдържа конкретни изисквания за прилагането на ISO 9001 при серийното производство и производството на резервни части за автомобилната индустрия.

– БДС EN ISO 13485 – стандарт, който съдържа изисквания за система за управление на качеството, която обслужва създаването на медицински продукти и изпълнението на свързани с такива продукти услуги, по начин, който отговаря на изискванията на клиентите и на приложимите правни норми.

– БДС EN 15038 – стандарт, който съдържа изискванията по отношение на

предоставянето на преводачески услуги.

– SA 8000 (Social accountability 8000) – стандарт за социална отговорност, отнасящ се до изискванията на националната и друга приложима нормативна уредба в областта на труда.

– БДС EN 15733 – стандарт, който съдържа изисквания относно предоставянето на посреднически и управленски услуги от брокерите на недвижими имоти, терминология в областта на услугите, свързани с недвижими имоти.

Други допустими дейности, пряко свързани с изпълнението на проектите по процедурата:

а) Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по процедурата  – до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева;

б) Визуализация на проекта  – до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 5 000 лева;

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: http://www.opcompetitiveness.bg/ и http://www.ibsme.org/, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: http://www.eufunds.bg/.

 Крайният срок за подаване на проектни предложения е 28.09.2011 г.

 

Статията се основава на информация, публикувана на сайта http://www.eufunds.bg/.

Comments are closed.