Стартира процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

От 19.09.2011 г. до 20.12.2011 г.  се приемат проекти по схема BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” .

Основна цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от различни сектори, приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е 97 791 500 лева.

Безвъзмездното финансиране за проекти на микро и малки предприятия е 70%, а за проекти на средни предприятия – 60%.

Бюджет по схемата: 97 791 500 лева.

Допустими за финансиране са разходи за:

  • за елемент „Инвестиции”-Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на оборудване, представляващо дълготраен материален актив, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, пряко свързани с постигане на целите на проекта;Закупуване и инсталиране на дълготрайни нематериални активи – софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или предоставяната услуга и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау” и др., представляващи дълготрайни нематериални активи.
  • за Елемент „Услуги”:Консултантски услуги за разработване на маркетингови анализи и стратегии, свързани с новите технологии, процеси, продукти/услуги.
  • Разходи за консултантски услуги, свързани с въвеждането на нови технологии, процеси, продукти/услуги в предприятието (в т.ч. разработване на бизнес и маркетингови стратегии), визуализация и одит. (Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата схема – до 5% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева.)

Безвъзмездно финансиране

• за микро и малки предприятия – 70%
•  за средни предприятия – 60%

 Размер на помощта:

• за микро предприятия
– минимален размер на помощта 100 000 лв.,
– максимален размер на помощта 500 000 лв.
• за малки предприятия
– минимален размер на помощта  200 000 лв.,
– максимален размер на помощта 1 000 000 лв.
• за средни предприятия
– минимален размер на помощта  300 000 лв.,
– максимален размер на помощта 2 000 000 лв.

 Условието за минимален размер на финансовата помощ определя и долната граница за размера на инвестициите, които кандидатите трябва да реализират:
• за микро предприятия – 142 857,14 лв.;
• за малко предприятие – 285 714,29 лв.;
• за средно предприятие – 500 000,00 лв.

За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:

• да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
• да имат седалище в България
• да са микро (до 9 човека персонал), малки (10-49) или средни (50-249) предприятия
• да имат минимум три  приключени финансови години (2008, 2009 и 2010 г.)
• нетните приходи от продажби през последната приключена финансова година (2010 г.) в зависмост от категорията на предприятието-кандидат, следва да бъдат минимум:
– за микро предприятия – 200 хил. лв.
– за малки предприятия – 400 хил. лв.
– за средни предприятия – 1 млн. лв.
• да развиват основната си дейност в следните сектори по КИД-2008:

Сектор C „Преработваща промишленост”
Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – само кодове на основна икономическа дейност от разделите:
– J61 „Далекосъобщения”;
– J62 „Дейности в областта на информационните технологии”;
– J63 „Информационни услуги”.
Сектор М „Професионални дейности и научни изследвания” – само кодове на основна икономическа дейност от раздел М72 „Научноизследователска и развойна дейност”.

Иформация за реда и условията за кандидатстване по схема “Технологична модернизация в МСП”, може да намерите в Насоките за кандидатстване  тук.

За допълнителни въпроси по схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, може да се свържите с нас на тел. 0889 300 103 или на e-mail : mm.businessconsult@gmail.com.

Comments are closed.