Стартира процедура BG051PO001-2.3.02 “Безопасен труд” – 100% финансиране за малки и средни предприятия

На 17.10.2011г. с пресконференция официално  стартира кампанията за набиране на проекти по схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.02 “Безопасен труд”.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по проектно предложение трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева

За кандидати малки и средни предприятия – не се изисква собствено участие (съфинансиране) от страна на кандидата.
За кандидати големи предприятия – съфинансирането е в размер на 20% от стойността на договора.

Кой може да кандидатства с проект по процедура „Безопасен труд“?

Допустими кандидати по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са малки, средни и големи предприятия в качеството си на работодатели.

За да бъде допустим, кандидатът трябва да отговаря на следните изисквания:

 1. Кандидатът да е малко, средно или голямо предприятие, което има право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство;
 2. Кандидатът отговаря на изискванията за публично финансиране, в съответствие с
 3. разпоредбите, свързани с минимална помощ, съгласно условията на Раздел 2.2.3 от насоките за кандидатстване;
 4. Кандидатът не може да бъде държавна /централна и/или териториална/ и/или общинска администрация;
 5. Кандидатът не е микропредприятие (т.е. със средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души).
 6. Кандидатът е осигурил в предприятията задължителните здравословни и безопасни условия на труд, видно от следните документи:
 • Оценка на риска
 • Утвърдена програма за минимизиране на риска
 • Валиден договор с регистрирана служба по трудова медицина;
 •  Документи, удостоверяващи създаването на орган по безопасност и здраве при работа;
 • Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства за безопасност и здраве при работа;

Партньорството по настоящата схема е НЕДОПУСТИМО.
Кандидатът има възможност да възлага изпълнението на дейности на изпълнители.

Дейности, които ще бъдат финансирани:

 •  Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея;
 • Mодернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;
 • Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло;
 • Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии;
 • Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии

Пълният  комплект  Насоки  за  кандидатстване  са  публикувани  на  интернет страницата  на  Агенцията  по  заетостта: http://www.az.government.bg/ophr и на  единния информационен портал: www.eufunds.bg.

Краен  срок  за  представяне  на  проектните  предложения: 21.12.2011  г. 16.30  ч.    в дирекции “Бюро по труда” в областните градове.

Comments are closed.