Инвестиции в „зелена индустрия”

Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-2.3.1 Инвестиции в „зелена индустрия” (Оперативна програма „Конкурентноспособност” 2007-2013)

Срок за кандидатстване: 17.11.2011 – 15.02.2012 г.

Какви проекти/дейности се финансират?

Настоящата процедура за подбор на проекти представлява механизъм за интегрирана инвестиционна подкрепа, който включва два основни компонента:

Компонент 1 – подкрепата по този компонент цели стимулиране на инвестициите за намаляване на енергоемкостта, по-ефективното използване на отпадъчните продукти и производство на продукти, подлежащи на рециклиране в големите предприятия с цел разширяване на дейността и диверсификация на тяхната продукция;

Компонент 2 – подкрепата по този компонент цели стимулиране на инвестициите за подобряване на енергийната ефективност в големите предприятия и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, пряко свързани с въвеждането на системи за енергиен мениджмънт.

Допустими за финансиране по Компонент 1 са следните дейности:

а)  Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на ново оборудване, представляващо дълготраен материален актив, което намалява енергоемкостта на производството на предприятието-кандидат, и/или

б)  Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) ново оборудване, представляващо дълготраен материален актив, което е свързано с по-ефективното използване или рециклиране на отпадъчните продукти и обхваща намаляване на отпадъка чрез повторното му влагане в съществуващото производство или чрез използването му за производство на нови продукти, и/или

в)  Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на ново оборудване, представляващо дълготраен материален актив, за производство на продукт/и, подлежащ/и на рециклиране, след като станат отпадъци, обхващащо намаляване или заместване използването на нерециклируеми и опасни материали/компоненти при производството на продукт/и, както и производството на продукти, чието използване намалява вредните емисии и продукти, които изпълняват условията на хармонизирания стандарт EN 13 432:2000 за биоразградимост на опаковки.

 Допустими проекти/дейности по Компонент 1  са свързани с инвестиции, насочени към:

  • Стартиране от съществуващо предприятие на нова дейност в друг отрасъл, допустим по настоящата процедура, в допълнение към досегашната дейност;
  • Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;
  • Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез въвеждане на нови продукти/услуги;
  • Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие.

Допустими за финансиране по Компонент 2 са:

а)  Дейности за подобряване на задвижващите двигатели и системи, включително чрез подмяна и/или

б)  Дейности за подобряване на енергийните системи чрез смяна на енергоносителя, и/или

в)  Дейности за оползотворяване на отпадъчната топлина, и/или

г)   Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на малки ко-генерационни инсталации за собствени нужди, и/или

д)  Въвеждане на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), и/или

е)  Инвестиции в софтуерни системи за енергиен мениджмънт, и/или

ж) Консултантски услуги, свързани с въвеждането на системи за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN 16001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.

 Други допустими дейности по Компонент 2, пряко свързани с изпълнението на проектите по процедурата:

а)   Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура;

б)  Визуализация на проекта;

в) Одит на проекта.

 Кой може да кандидатства?

 Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните общи критерии:

а)  Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, и

б)  Да са предприятия, които не покриват изискванията за микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (обн. ДВ 84/1999) към момента на кандидатстване, и

в)  Да имат седалище в Република България, и

г) Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредник.

 Клонове на местни или чуждестранни юридически лица не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

 Специфични критерии за допустимост на кандидатите

В допълнение на горепосочените общи критерии за допустимост, допустими за финансиране по настоящата процедура са кандидати, които:

а)  Имат минимум 3 приключени финансови години (2008, 2009 и 2010 г.) преди датата на обявяване на настоящата процедура за подбор на проекти, и

б)  Имат реализирани нетни приходи от продажби за последната приключена финансова година (2010 г.) равни на или надвишаващи 5 000 000 (пет милиона) лева.

Изисквания към проектите:

а)  да се изпълняват само на територията на Република България;

б)  да не се предвижда реализацията им в партньорство с други  предприятия/организации;

в)  да отговарят на всички изисквания, посочени в настоящите Насоки за кандидатстване;

г)   да бъдат съфинансирани от страна на кандидата;

д)  да обосновават стимулиращия ефект на безвъзмездната финансова помощ , както следва:  проектът не би бил осъществен на територията на Република България при липсата на помощ, и  налице е съществено увеличаване на размера на проекта/дейността в резултат на помощта и/или съществено увеличаване на обхвата на проекта/дейността в резултат на помощта и/или съществено увеличаване на общата сума, изразходвана от получателя за проекта/дейността в резултат на помощта, и/или съществено увеличаване на скоростта на изпълнение на съответния проект/дейност.

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи една или повече дейности по Компонент 1 и/или Компонент 2.

Продължителност на проектите: до 24 /двадесет и четири/ месеца

Бюджет: 78 233 200 лева

Безвъзмездно финансиране: Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект по настоящата процедура трябва да бъде в следните минимални и максимални граници:

  • Минимален размер на безвъмездната финансова помощ: 1 000 000 (един милион) лева.
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 4 000 000 (четири милиона) лева.

Интензитет на помощта

Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект не трябва да надвишава 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

Остатъкът от общите допустими разходи по проекта – не по-малко от 50 % от стойността на общите допустими разходи по проекта, трябва да бъде финансиран чрез собствени средства на кандидата или от източници, които изключват всякаква публична подкрепа.

Пълна информация за реда и условията за кандидатстване по схема  “Инвестиции в  “зелена индустрия””, може да намерите в Насоките за кандидатстване, които са част от  Пакет документи и насоки за кандидатстване .

Comments are closed.