Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия

Процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”.

Основната цел на процедурата е да предостави подкрепа за реализирането на успешни научноизследователски и развойни проекти от страна на българските предприятия, самостоятелно или в партньорство с други предприятия или научноизследователски организации/университети, с цел създаване на нови или усъвършенстване на съществуващи иновативни продукти, процеси и услуги, които са насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното развитие на предприятията.

Приложимите режими на държавни помощи по отношение на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по настоящата процедура за подбор на проекти, са както следва:

1) Помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации  – режим „групово освобождаване” съгласно чл. 31 и чл. 33 от Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност – (Общ регламент за групово освобождаване, публикуван в Официален вестник на Общността (OB L 214/09.08.2008), прилаган за частта от проекта, касаеща дейностите, извършвани в рамките на Компоненти 1 и 2.

 2) Режим на държавна помощ „de minimis” (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към помощта de minimis, прилаган за частта от проекта, касаеща предоставянето на услуги за изготвяне на проектното предложение и визуализация на проекта, извършвани в рамките на Компонент 3. 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 58 674 900 лева.   

 Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните компоненти/допустими дейности:

– Компонент 1 – Вариант А: Индустриални научни изследвания или Вариант Б: Експериментално развитие – подкрепата по този компонент цели да стимулира изпълнението на успешни научноизследователски и развойни проекти от страна на българските предприятия с цел създаване на нови или усъвършенстване на съществуващи иновативни продукти, процеси или услуги.

 – Компонент 2 „Подкрепа за МСП във връзка с права върху индустриална собственост” – подкрепата по този компонент цели да предостави на предприятията достъп до професионални услуги и/или консултации, пряко свързани с придобиването на права по индустриална собственост върху създаваните по проекта иновативни продукти, процеси или услуги на национално и/или международно равнище.

 – Компонент 3 „Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение и визуализация на проекта” – този компонент има за цел да предостави подкрепа за подготовка на проектните предложения по настоящата процедура и за дейностите за осигуряване на визуализация и публичност по отношение на реализирания проект.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект, независимо от избраната комбинация от компоненти, не може да надхвърля 500 000 (петстотин хиляди) лева.

По настоящата процедура няма изискване за минимален размер на безвъзмездната финансова помощ.

 Проектните предложения се подават в регионалните сектори на Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Крайни срокове за набиране на проектни предложения по процедурата:

  • Сесия 1 с краен срок за набиране на проектни предложения – 08.02.2012 г.  
  • Сесия 2 с краен срок за набиране на проектни предложения – 09.04.2012 г.  
  • Сесия 3 с краен срок за набиране на проектни предложения  –  08.06.2012 г.

Пакет документи и насоки за кандидатстване

Източник

Comments are closed.