Новата версия на международния стандарт ISO 19011:2011 „Указания за одит на системи за управление“

На 11 ноември  2011 година е публикуван  обновения международен стандарт (ISO 19011:2011) „Указания за одит на системи за управление“ („Guidelines for auditing management systems“).
На сайта http://www.iso.org  се съобщава, че тази редакция на стандарта ще помогне да се икономисат ресурси и време за сметка на единен подход към многочислените одити на системите за управление.
Съвременните компании прилагат редица модели на управление:  система за управление на качеството (ISO 9001), системи за екологичен мениджмънт (ISO 14001), системи за беопасност и здраве при работа (OHSAS 18001, ILO-OHS 2001), системи за управление на рисковете (ISO 31000), системи за информационна безопасност (ISO 27001), и много други. С времето организациите започнаха да внедряват интегрирани системи за управление и това доведе до необходимост от обединяване на одитите на отделните системи (така наречените интегрирани одити- одити, при които се удостоверява съответствието на интегрираната система по отношение на повече от един стандарт).

Очаква се този стандарт да доведе до намаляване на усилията и оптимииране на процедурите за одита.
Стандарт ISO 19011:2011 съдържа ръководещи указания за провеждането на вътрешните и външни одити на редица системи за управление, а не както отменената редакция на стандарта (прилагаше се само към стандартите за управление на качеството (ISO 9001) и екологията (ISO 14001). Новата версия на стандарта „ … дава указания по одит на системи за управление, включително по принципите на одитиране, управлението на програми на одит и извършването на одити на системи за управление, както и указания по оценяване на компетентността на лица, участващи в процеса на одит, включително тези, които отговарят за управлението на програмата на одит, одитори и екипи от одитори. Той е приложим към всички организации, които имат нужда да провеждат вътрешни или външни одити на системи за управление или да управляват програма на одит.”
В т.2 Позоваване на стандарт БДС EN ISO 19011:2004 са посочени стандартите, по отношение на които регламентира процеса на одитиране („ISO 9000:2000 Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник ; ISO 14050:2002 Управление на околната среда. Речник.”).
В ISO 19011:2011 позоваването е дадено в библиография включваща следните стандарти:
„[1] ISO9000:2005, Quality management systems – Fundamentals and vocabulary (Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник)
[2] ISO 9001:2008, Quality management systems – Requirements (Системи за управление на качеството. Изисквания)
[3] ISO 14001:2004, Environmental management systems – Requirements with guidance for use (Системи за управление по околна среда. Изисквания и указания за прилагане)
[4] ISO 14050:2009, Environmental management – Vocabulary (Управление на околната среда. Речник)
[5] ISO 31000:2009, Risk management – Principles and guidelines (Управление на риска. Принципи и указания)
[6] ISO/IEC 27001:2005, Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements (Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания)
[7] ISO 22000:2005, Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain (Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания за всяка организация, принадлежаща към хранителната верига)
[8] OHSAS 18001:2007, Occupational Health and Safety Management Systems – Specifications (Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания)
[9] ISO/IEC 17021:2006, Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems (Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление)
[10] ISO/CD 30301, Information and documentation – Management system for records – Requirements (Информация и документация. Система за управление на записи)-публикуването му предстои”
Освен това са добавени и други полезни източници, като управление на риска/сериозно застъпен в новата версия на 19011/ и оценяване на съответствието.
Освен това, в новата редакция:
•    Въвеждат се техники за дистанционен одит
•    Въвежда се понятие за риска
•    Конфиденциалността е добавена като нов принцип на одита
•    Клаузи 5, 6 и 7 на стандарта са реорганизирани
•    Обясняват се нови взаимоотношения между ISO 19011 и ISO/IEC 17021;
•    Приложение В съдържа допълнителни ръководещи указания за одиторите при планиране и провеждане на одита
•    Дадено е определение за компетентност и е засилен процеса на оценката
•    В новото Приложение А са влезли примери за специални знания и навици на одиторите.
Потенциални ползватели на обновения стандарт ISO 19011:2011 са одитори, ръководители на екипи от одитори, мениджъри на програми за одит, организации, внедряващи системи за управление и организации, на които им се налага да провеждат одити на системи за управление с цел спазване на изискванията на договори или законодателство.
Международият стандарт ISO 19011:2011 „Указания за одит на системи за управление“ дава възможност на организациите и на одиторите да оценяват системите за управление на ново равнище и да намерят възможност за подобряване на своята дейност.
Новата версия на стандарта трябва да обезпечи всестранен, комплексен и универсален  подход към одиторската дейност по цял свят.

Comments are closed.