Защо да изберем стандарт SA 8000 “Социална отговорност”

Международният стандарт SA 8000 “Социална отговорност”  (Social Accountability) е разработен от Social Accountability International (SAI).

SAI е международна организация, която работи в сферата на  защитата на правата на човека по време на работа в световен мащаб. Основното предназначение на стандарта SA 8000 е да определи рамката на социалната отговорност на организациите, приели доброволно да го спазват.

Стандартът е разработен въз основа на 12 Конвенции на Международната Организация на Труда /МОТ/, Всеобщата Декларация на ООН за Правата на Човека и Конвенцията на ООН за Правата на Детето. SA 8000 обхваща 9 раздела, между които са проблемните области на детския и принудителен труд, дискриминацията, работното време, здравословните и адекватни условия на труд и др.

Стандартът SA 8000  включва елементите:

 1. Детски труд: Забрана за извършване на работа от лица под 15 годишна възраст, а за страните в развитие, приети като изключение с Конвенция 138 на ILO (International Labour  Organization) / МОТ (Международна организация по труда) допустимата минимална възраст е 14 години.
 2. Принудителен труд: Забрана за извършване на принудителния труд, включително и на лишените от свобода,  или на осъдените на принудителен труд, както и на депозирането и задържането на документи за самоличност от страна на работодателите или от други наети фирми.
 3. Здраве и безопасност: Осигуряване на здраве и безопасност при работа, предприемане на мерки за предотвратяване на наранявания; извършване на редовни обучения за здравето и безопасността на работниците; внедряване на система за откриване на заплахи за здравето и безопасността; осигуряване на достъп до санитарни възли и питейна вода.
 4. Свободата на сдружаване и право на колективно договаряне: Уважаване правото за организиране и членуване в професионални съюзи и колективно договаряне, а когато Законът забранява тези свободи – осигуряване на паралелни начини на сдружаване и договаряне.
 5. Дискриминация: Нетолериране на дискриминация, основана на раса, каста, произход, религия, увреждане, пол, сексуална ориентация, професионален съюз или политическа принадлежност или възраст. Забрана на сексуалния тормоз.
 6. Дисциплинарна практика: Забрана на телесните наказания, психическото или физическото насилие или вербален тормоз.
 7. Работно време: Спазване на приложимия закон, но във всеки случай не повече от 48 часа на седмица, с поне един почивен ден за всеки седемдневен период, при доброволно извършване на извънреден труд, той трябва да се заплаща по-високо и да не надвишава 12 часа седмично. Извънредният труд може да бъде задължителен, ако е част от колективен трудов договор.
 8. Възнаграждение: Заплащането за стандартна работна седмица трябва да отговаря на законовите и отрасловите стандарти и да бъде достатъчно за задоволяване на основните нужди на работници и техните семейства. Забрана на дисциплинарните глоби.
 9. Системи за управление: Дейностите, целящи сертифициране по този стандарт трябва да се стремят да надхвърлят простото спазване на изискванията на стандарта.

Въвеждането на стандарта изисква създаване на социална политика, като визира минимална допълнителна документация. Вградените механизми на контрол гарантират елиминирането на потенциални проблеми, които могат да уронят престижа на организацията или да доведат до санкции.

Сертификацията по стандарта SA 8000 е начин да завоювате доверието на Вашите клиенти и бизнес партньори, и много по-бързо да изградите дълготрайни и изгодни отношения с тях. Тя е гаранция пред обществото и държавата, че Вашата организация е социално ангажирана и предоставя адекватни условия на труд.

Ползите:

 • Международно приет и признат стандарт;
 • Изисква поддържане на съответствие с нормативните изисквания;
 • Води до подобряване на публичния  имидж чрез декларирания и поет ангажимент за социално отговорно управление и социално отговорно поведение на организацията;
 • Води до повишаване на ангажираността от служителите.
 • Добре се интегрира с други стандарти, приложими за конкретната организация (например ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004, BS OHSAS 18001 : 2007  и др.)

И в заключение:

Корпоративната отговорност се гарантира с вътрешното устойчиво развитие на фирмата, а то започва с покриването на стандартите (ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004, BS OHSAS 18001 : 2007, ISO 27001  и др.) . Пътят към корпоративната отговорност минава през реално управление на процесите, протичащи във фирмата.  Постигането на социално отговорно управление носи имидж на фирмата, гарантира, че тя е стабилен и устойчив партньор. Повишава доверието на работниците и служителите към ръководството и води до подобряване на управлението на процесите, протичащи в организацията.

Comments are closed.