IEC / ISO 31010 Управление на риска – техники за оценка на риска (IEC/ISO 31010 Risk management – Risk assessment techniques)

IEC / ISO 31010 Управление на риска – техники за оценка на риска е международен стандарт, предназначен да  бъдат отразявани текущите добри практики в областта на подбор и използване на техники за оценка на риска.

Нашият екип Ви предлага:

1. Обучение по прилагане на стандарт IEC / ISO 31010 “Управление на риска – техники за оценка на риска”

2. Оценяване на рисковете за Вашата организация, проект или дейност.

Приемаме заявки на е-mail: mm.businessconsult@gmail.com

телефони: 0889 300 103 и 0878 428 047;

лице за контакт: Мая Михайлова

Този стандарт е от общ характер. Възможно е да има по-специфични стандарти, които съществуват в рамките на някои специфични дейности, за които се използват с предимство специфични методологии за оценяване на риска. Ако тези специфични стандарти са в хармония с IEC / ISO 31010, специфичните стандарти ще бъдат по принцип достатъчни за нуждитет на конкретната дейност.

Организации от всички видове, размери и браншове, са изправени пред редица рискове, които могат да повлияят на постигането на техните цели.
Тези цели могат да се отнасят до широк кръг от дейности на организацията:

 • Стратегическите й инициативи;
 • Нейните операции, процеси и проекти;
 • Да имат въздействие по отношение на общественото мнение;
 • Да влияят върху околната среда;
 • Да имат отношение към технологиите й;
 • Да се отнасят за безопасността и резултатите за сигурността;
 • Да са свързани с  търговски, финансови и икономически мерки;
 • Да са свързани  със социални, културни и  политически въздействия;
 • Да имат отражение върху репутацията на организацията.

Всички дейности на организацията са свързани с рискове, които трябва да бъдат управлявани. Управлението на риска е процес, който подпомага вземнето на решения, като се вземат предвид несигурността и възможността за бъдещо събитие, или обстоятелство (преднамерено или непреднамерено) и влиянието им върху определените цели.

Управлението на риска включва прилагането на логически и систематични методи за:

 • комуникация и консултации през целия този процес;
 • създаване основа за идентифициране, анализ, оценка, управление на риска, свързан с всяка дейност, процес, функция или продукт;
 • наблюдение и преглед на рисковете;
 • отчитане и записване на резултатите по подходящ начин.

Оценката на риска е част от управлението на риска. Тя дава информация как целите на организацията могат да бъдат засегнати от идентифицираните опасности и оценените рискове, а също така и да дадае оценка за възможните последствия и вероятностите те да се реализират.Дава оценка за по-нататъшното управление на рисковете и намаляване на тяхното въздействие върху определените цели и резултати.

Оценката на риска се опитва да отговори на следните основни въпроси:

 • Какво може да се случи и защо (идентификация на риска)?
 • Какви са последствията?
 • Каква е вероятността от възникването им в бъдеще?
 • Има ли фактори, които намаляват въздействието на риска, или намаляват вероятността на риска?
 • Допустимо ли е нивото на риска и приемлив ли е риска?
 • Необходимо ли е по-нататъшно управление нариска?

Този стандарт се прилага заедно със стандарт  ISO 31000:2009 Управление на риска – принципи и насоки (ISO 31000:2009 Risk management – Principles and guidelines)

Comments are closed.