Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” 2012г.

Краен срок за кандидатсване:  26.11.2012 г. 16.30 ч.

Цел на схемата:

Привеждане на условията на труд в предприятията в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар, чрез следните примерни дейности:

 • Привеждане на условията на труд на работното място в съответствие с нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа;
 • Подобряване на професионалния и здравния статус на работната сила чрез внедряване на превантивни системи за мониторинг и контрол на рисковете за здравето и безопасността на работното място;

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 • Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност общо, или на отделни елементи от нея;
 • Mодернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, както и закупуване на колективни средства за защита;
 • Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
 • Разработване (внедряване) и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007;
 • Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване, технологии и обучение във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд.

 За допустими разходи при изпълнение на дейността се признават:

 • Разходи за подготовка на внедряване на стандарта;
 • Разходи за сертифициране и придобиване на сертификат.
 • Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване, технологии и обучение във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд.

Обученията са насочени към всички заети в предприятието/фирмата лица и са допустими в следните случаи:

 •  за придобиване на специфични умения за работа с машини, системи и съоръжения, преминали реконструкция/модернизация, във връзка с повишаване на здравословните и безопасни условия на труд на работното място и свързаната с това промяна на технологични процеси;
 • при въвеждане на изцяло нови средства/системи за колективна защита, които изискват специфично обучение на заетите лица, като обучението не следва да припокрива задължителния въвеждащ инструктаж за безопасност на труда, съгласно чл. 26 (2) 1 „а” и „б” от ЗЗБУТ;
 •  при внедряването и сертифицирането на стандарт за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007.

Изисквания към кандидатите:

 • Кандидатът да е малко, средно или голямо предприятие, което има право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство;
 • Кандидатът отговаря на изискванията за публично финансиране, в съответствие с разпоредбите, свързани с минимална помощ, съгласно условията на Раздел 2.2.3 от Настоящите насоки за кандидатстване;
 • Кандидатът не може да бъде държавна /централна и/или териториална/ и/или общинска администрация;
 • Кандидатът не е микропредприятие. 
 • Кандидатът да е осигурил в предприятието здравословни и безопасни условия на труд, видно от документит

– Оценка на риска;

– Утвърдена програма за минимизиране на риска;

– Валиден договор с регистрирана служба по трудова медицина;

– Документи, удостоверяващи създаването на орган по безопасност и здраве при работа;

– Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства за безопасност и здраве при работа;

Продължителност на проектите: до 12 /дванадесет/ месеца

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева.

Интензитет на помощта:

За кандидати малки и средни предприятия – не се изисква собствено участие (съфинансиране) от страна на кандидата.

За кандидати големи предприятия – съфинансирането е в размер на 20% от стойността на договора.

Минимални помощи:

Съгласно чл. 2, т. 2 на Регламент No 1998/2006 Общият размер на минималната помощ, предоставена на всяко едно предприятие, не може да надхвърля 200 000 евро (или левовата равностойност – 391 166 лева) за период от три данъчни години. Трите последователни данъчни години обхващат годината на кандидатстване и двете предшестващи данъчни години. Общият размер на минималната помощ, предоставена на всяко едно предприятие, осъществяващо дейност в отрасъл „шосеен транспорт”, не може да надхвърля 100 000 евро (или левовата равностойност – 195 583 лева) за период от три данъчни години.

Плащания:

Авансово плащане в размер до 20%. Общата сума на авансовото и междинните плащания не трябва да надвишава 80 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване и приложенията към тях са публикувани на интернет страницата на Агенцията по заетостта по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”: http://www.az.government.bg/OPHR, както и на http://esf.bg/

Comments are closed.