Обсъжда се нова версия на стандарт ISO 9001:2008

 Обсъжда се нова версия на  стандарт ISO 9001:2008. Новата версия ще бъде ISO 9001:2015.

Серията ISO 9000 разглеждат различните аспекти на управление на качеството и съдържат някои от най-известните стандарти на организацията ISO .

Стандартите предоставят насоки и инструменти, които фирмите и организациите могат да използват за да гарантират, че техните продукти и услуги постоянно отговарят на изискванията на клиента. Също така да докажат, че качеството на техните продукти/ услуги се преглежда и  подобрява.

Има много стандарти в семейството ISO 9000, в това число:

 • ISO 9001:2008  Quality management systems — Requirements – определя изискванията към  система за управление на качеството;
 • ISO 9000:2005 – ISO 9000:2005  Quality management systems — Fundamentals and vocabulary – е речник и обхваща основните понятия, използвани в серията стандарти;
 • ISO 9004:2009 – ISO 9004:2009  Managing for the sustained success of an organization — A quality management approach – фокусира се върху това как да се направи система за управление на качеството по-ефикасна и ефективна;
 • ISO 19011:2011 – ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management systems – дава насоки за вътрешни и външни одити на системи за управление на качеството.

В стандарт ISO 9001:2008 се определят критериите за система за управление на качеството и е единственият стандарт в семейството, по който организацията можеда бъде сертифицирана, (въпреки че това не е изискване). Всяка организация, независимо от нейният вид, големина, дейност, може да използва този стандарт за да създаде своя система за управление.

Всъщност ISO 9001:2008 се изпълнява от над един милион фирми и организации в над 170 страни. Използването на стандарт ISO 9001:2008 помага на организацията да гарантира на  потребителите си, че предлага качествени продукти и услуги, което, което от своя страна носи много ползи за бизнеса.

Проверката, че системата работи, е много важна част от ISO 9001:2008. Една организация трябва да прави вътрешните одити, за да провери как работи нейната система за управление на качеството.

Организацията може да реши да покани независим сертифициращ орган, за да провери дали тя е в съответствие с изискванията на стандарта, но няма изискване за това. Ако организацията вземе решение да не сертифицира своята система за управление, тя би могла да покани своите клиенти да проверят как работи нейната системаза управление.

До края на 2015 година предстои актуализиране на версията на стандарт ISO 9001.

Всички ISO стандарти се преразглеждат на всеки 5 години, за да се гарантира, че те остават полезни и актуални.

Какви промени се обсъждат?

 1. Промяна в представянето на концепцията за управление на качеството;
 2. Структурата на стандарта ще се измени;
 3. Да отпадне необходимостта и възможността да има изключения от стандарта. Новата версия е разработена така, че организациите, независимо от вида и обема на дейността, трябва да покриват всички изисквания на стандарта;
 4. Да се използва термините „стоки” и „услуги”, вместо понятието „продукт”, с цел да се премахне недоразумението, че термина „продукт” се отнася само до физически продукти, т. е „стоки”;
 5. Да отпадне терминът „непрекъснатото подобряване”, ще се изисква да се покрие понятието „подобряване”;
 6. Да се включат нови аспекти в стандарта:
 • Да се включат нови термини и определения, свързани с направените промени;
 • Новата версия на стандарта да даде поглед върху външите и вътрешните аспекти, които биха могли да повлияят върху постигането на целите на организацията;
 • Да се акцентира върху нуждите и очакванията на заинтересованите страни;
 • Да се акцентира върху рисковете и възможностите за гарантиране постигането на поставените цели, предоставяне на качествени стоки и услуги, предпазване от нежелани последици и постигане на подобрение на процесите, стоките и услугите;
 • Да се насърчи прилагането на процесния подход при разработването, внедряването  и подобряването на ефективността на системата за управление на качеството. Ще бъде включена нова клауза „Процесен подход”,  ще бъдат определени изискванията за неговото прилагане;
 • Да бъдат обединени изискванията към документите и записите, като ще се изисква да се  създава и съхранява „документирана информация”;
 • Да се обединят  групите  „външни подизпълнители” и „доставчици”, чрез въвеждането на нови изисквания за контрол на „външни организации, предоставящи стоки и услуги”;
 • Да бъдат обединени управлението на несъответсвията и предприемането на коригиращи действия;
 • Да отпадне необходимостта от „предприемане на превантивни действия” (аргументът е, че цялата система за управление действа като превантивна мярка).

Стандартът е все още в процес на обсъждане и тези изменения могат да претърпят промени.

На какъв етап в момента е проекта за изменение на стандарта?

Проектът на комисията етап е първата консултация за развитието (или преразглеждане) на стандарт ISO 9001:2008.

 По време на този етап страните (членки на организацията ISO), които са избрали да участват в разработването на стандарта, имат възможност в период между два и четири месеца да формират националната позиция по проекта и да го коментират.

Някои от националните комитети могат да вземат решение, за да получат  информация от обществеността, за да генерират своята национална позиция, но това не е официален публичен етап на коментирането на стандарта.

Какво се случва след това?

След като бъдат представени националните позиции, продължава процесът на преразглеждане на стандарта.

Експерти (определени от държавите, участващи в ISO организацията, продължават да комуникират по обсъждането на някои проблеми или въпроси, докато проектът на международния стандарт бъде публикуван. Тогава проектът се представя за обществено обсъждане.  Всеки, който се интересува може да се свържат със своя национален орган по стандартизация, за информация, или коментар на проекта на стандарт. Това вероятно ще се проведе през първата половина на 2014.

След като проектът е завършен и приет, той се публикува,  а датата  на актуалност на стандарта се обновява (например ISO 9001:2015).

Ние имаме система за управление в съотвествие със стандарт ISO 9001:2008. Какво означава това за нас?

Публикуването на новата версия на ISO 9001:2008 се очаква до края на 2015 г. След публикуването на стандарта няма да има преходен период (обикновено две години), преди ISO 9001:2008 официално загуби своята актуалност.

Повече информация можете да намерите на адрес”: http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1751

Comments are closed.