Седма конкурсна сесия за набиране на проектни предложения на Националния иновационен фонд (НИФ)

Срок за кандидатстване: 01 февруари – 31 март 2014 г

1. Приоритетни сектори

Икономически дейности съгласно КИД 2008 за настоящата конкурсна сесия са:

 • Машиностроене (С28, С29),
 • Електроника и електротехника (C26, C27),
 • Фармация (C21),
 • Химични продукти (C20.4),
 • Производство на мебели (C31),
 • Хранително-вкусова промишленост (C10, C11, C12),
 • ИКТ в сферата на предприятията (J62, J63),
 • Творчески индустрии (J58, J59, J60).

2. Типове проекти, които ще бъдат финансирани.

 • Научно-изследователски развойни проекти – при тези проекти максималната стойност на субсидията е в размер на 500 000 лв. (255 623 евро) със срок на реализация от 12 до 36 месеца;
 • Проекти за техническа осъществимост – при тези проекти максималната стойност на субсидията е до 50 000 лв. (25 562 евро) за проекти със срок на реализация до 1 година.

3. Интензитет на помощта – изчислен на основата на приемливите разходи по проекта, не бива да надвишава:

 • 50% – за индустриални научни изследвания;
 • 25% – за експериментално развитие.

Надбавки за научно-изследователски развойни проекти и за проекти за техническа осъществимост:

 

Малко предприятие

Средно предприятие

Голямо предприятие

І Научно-изследователски развойни проекти

Промишлени изследвания

70%

60%

50%

Промишлени изследвания при наличие на сътрудничество1:
– между предприятия;
– за големи предприятия – сътрудничество най-малко с едно МСП;
– сътрудничество на предприятие с изследователска организация2

80%

75%

65%

Експериментално развитие

45%

35%

25%

Експериментално развитие при наличие на сътрудничество1:
– между предприятия;
– за големи предприятия – сътрудничество най-малко с едно МСП;
– сътрудничество на предприятие с изследователска организация2

60%

50%

40%

ІІ Проекти за техническа осъществимост

Промишлени изследвания

75%

65%

Експериментално развитие

50%

40%

Нито едно отделно предприятие не трябва да поеме повече от 70% от приемливите разходи по проекта.
2 Изследователската организация поема най-малко 10% от приемливите разходи по проекта.

4. Подаване на проектните предложения

Проектни предложения могат да бъдат подавани в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, на адрес: гр. София, ул. „Леге” № 2-4, до 31.03.2014 г., 17:30 часа.
Пълен комплект конкурсна документация за Седма конкурсна сесия – 2014 г. е публикуван на страницата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.
График за провеждане на информационни дни по НИФ може да намерите тук.

Comments are closed.