Проекти, които може да финансира Фонд “Условия на труд”

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ФОНД “УСЛОВИЯ НА ТРУД”:
Повишаване качеството на работните места, чрез финансиране дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България.

ФОНД “Условия на труд” е създаден на основание ЗЗБУТ, със задача да финансира дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България по програма приета от Националния съвет по условия на труд. Финансират се проекти с национално, отраслово, браншово и регионално значение.

КАКВИ ПРОЕКТИ/ДЕЙНОСТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
1. Проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите.
2. Проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост /финансиране до 30 на сто от стойността на проекта/ свързани с:
а) реконструкция и модернизация на съществуващи обекти;
б) внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения;
в) изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място;
г) изграждане или усъвършенстване на системата за осигуряване качеството на труда;
д) подобряване на санитарно- хигиенните условия;
е) обезопасяване на машини и съоръжения;
ж) други проекти, свързани с подобряване условията на труд;
3. Подпомагане финансирането на дейности по диагностика на професионалните болести.
4. Разработване и издаване на учебни и информационни материали;
5.Организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд.
6. Разработване на нормативни актове, правила, норми и изисквания;

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ.
Право да кандидатстват за финансиране на проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите; разработване и издаване на учебни и информационни материали и организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд имат всички физически и юридически лица, отраслови, браншови, регионални и областни съвети по условия на труд.
За финансиране до 30 на сто от стойността на проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост имат право да кандидатстват физически и юридически лица, които отговарят на изискванията, посочени в Наредба №1 от 23.03.2006г.
За финансиране на дейности по диагностика на професионалните болести имат право да кандидатстват само лечебните заведения, които отговорят на изискванията регламентирани в Наредба № 8 от 26.11.2007 г.
За финансиране разработването на нормативни актове, правила, норми и изисквания могат да кандидатстват министерства и ведомства.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ:
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФОНД “УСЛОВИЯ НА ТРУД”:
1. Сума на проекта и сума за финансиране от Фонд “Условия на труд”;
2. Брой работещи, които ще бъдат обхванати от проекта и на които се подобряват условията на труд;
3. Брой на параметрите, които са обект на решаване с проекта:
• микроклимат;
• прах;
• шум;
• вибрации
• осветление;
• лъчения (йонизиращи, нейонизиращи);
• безопасност;
• тежест на труда;
• химични агенти;
• биологични агенти;
4. Очакван ефект от практическото приложение на проекта, свързан с резултатите от промяната на показателите и параметрите на работната среда;
5. Икономическа дейност на предприятието, съгласно Националния класификатор на икономическите дейност.

БЮДЖЕТ:
4 158 000 лв.

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

До 70 000 лв за МСП
До 100 000 лв за големи предприятия

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
Финансирането се осъществява чрез възстановяване до 30 на сто от одобрените и действително направени разходи по проекта с който се кандидатства.

ПЛАЩАНИЯ:
Балансово.

КРАЕН СРОК:
Разглеждането и оценката на предложенията за финансиране става всеки месец от комисия назначена от управителят на фонда.

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://fund.mlsp.government.bg/fund/f1.htm

Comments are closed.