Финансиране на проектиране и изграждане на компостиращи инсталации

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“

ПРИОРИТЕТНА ОС:

Приоритетна ос „Отпадъци”

ПРОЦЕДУРА:

Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерство на околната среда и водите

КРАЕН СРОК:

01 август 2016 г., 23:59 ч.СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 97791500 лв., от които:

Средства от ЕСФ – 83122775 лв. (85%);

Национално съфинансиране – 14668725 лв. (15%).

БФП ще бъде предоставяна за проектно предложение с не повече от 1 бр. инсталация за открито компостиране с капацитет между 2 000 т/год. и 20 000 т/год. включително. Минимален размер на финансиране няма, а максималният зависи от капацитета на инсталацията:

Капацитет на инсталация

т/год.

Максимален размер на БФП,

лв.

между 10 001 и 20 000 вкл.

до 7 400 000

между 6 001 и 10 000 вкл.

до 5 400 000

между 4 001 и 6 000 вкл.

до 3 900 000

между 2 000 и 4 000 вкл.

до 3 400 000

 Всеки един от посочения в таблицата максимален размер на БФП се отнася само за инсталации с капацитети, които попадат в обхвата на изрично посочените капацитети. Максималните размери на БФП са определени при съобразяване на възможна комбинация от максимален за групата капацитет, вид с най-много компоненти и най-голяма сложност на инсталация за компостиране и включват всички допустими разходи за допустими дейности, посочени в насоките, разходите за закупуване на земя, за подготовка, организация и управление, и за публичност и комуникация.

По настоящата процедура могат да се предоставят до 100 % от максималния размер на допустимите разходи.

В случай, че проектът генерира приходи, конкретният размер на БФП ще се определи в зависимост от резултатите от анализа разходи – ползи (АРП) на проекта. АРП се изготвя задължително за всички проекти, с изключение на проектите, отговарящи на условията на чл. 61, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, за които не изисква представяне на АРП от кандидатите.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

Всяка българска община е допустим кандидат за БФП по настоящата процедура за конкурентен подбор, ако отговаря на всяко едно от следните условия:

Общината участва в Регионално сдружение по смисъла на ЗУО;

Регионалната система за управление на отпадъците (РСУО) по смисъла на ЗУО се обслужва от изградено или ще се обслужва от изграждащо се регионално депо, което отговаря на нормативните изисквания. В случай, че на територията на региона, в който се намира кандидата, няма регионално депо или не се изгражда такова, същият следва да представи договор със собственика на регионално депо за обезвреждане на генерираните на неговата територия битови отпадъци;

РСУО няма изградена или изграждаща се инсталация за компостиране или за анаеробно разграждане на зелени отпадъци и/или биоразградими битови отпадъци, обслужваща всички общини в региона;

Приета е общинска/регионална програма за управление на отпадъците, където са предвидени мерки за зелените и/или биоразградимите отпадъци, включени в проектното предложение;

Налично е Решение на общото събрание на Регионалното сдружение, с което са разпределени задълженията на съответната община/общини за изпълнение целите по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО, съответстващи на проектното предложение, което:

доказва необходимостта от допълнителна инфраструктура в региона за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците, в т.ч. по потоци отпадъци;

съдържа анализ на това кой подход е по-ефективен – обща за целия регион или за част от региона инфраструктура или поотделно за всяка община от РСУО;

Решение на Общинския съвет на съответната община за кандидатстване по настоящата процедура;

При подаване на проектно предложение кандидатите трябва да удостоверят, че:

Разполагат с налични финансови ресурси за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да им бъдат възстановени от ОПОС;

Разполагат с финансови ресурси от други източници за покриване на допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПОС, вкл. собствения принос;

Разполагат с финансови ресурси от други източници за покриване на недопустимите разходи, присъщи и необходими за изпълнението на проекта.

ОПИСАНИЕ:

Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните дейности:

1. Дейности, свързани с подготовката на подадения проект за изграждане на една инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци, включително необходимото оборудване и инфраструктура за експлоатация на инсталацията, както и съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци (изготвяне на предварително (прединвестиционно) проучване; устройствено планиране; анализ разходи-ползи; идейно/работно проектиране на проект на компостиращата инсталация; идейно/работно проектиране на довеждащата инфраструктура; дейности, свързани с провеждане на процедури с цел издаване на административни актове по законодателството за околна среда и др.);

2. Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки;

3. Строително-монтажни работи, строителен надзор и други дейности във връзка с изграждането на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци, включително необходимата инфраструктура за експлоатация на инсталацията;

4. Дейности, свързани с изграждане на съпътстваща инфраструктура (напр. електроснабдяване, път, водоснабдяване), която обслужва само изгражданите обекти;

5. Доставка на необходимото оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатацията на изградените съоръжения и инсталации, включително и за разделно събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци.

Всички дейности, включени в проектното предложение, следва да са пряко свързани с изпълнението на проекта.

Определянето на капацитета на инсталацията за компостиране и доказването на нейната икономическа целесъобразност, както и на броя, видовете и капацитета на необходимите съдове и техника, се извършва въз основа на:

1. Актуален към момента на кандидатстването анализ на морфологичния състав на битовите, в частност на биоразградимите отпадъци, генерирани на територията на съответната община/общини – кандидат / партньори, както и на база общото количество на генерираните на територията на региона/ите и на съответната/ите община/общини биоразградими отпадъци, като дял от общинските битови отпадъци. Предвид законодателните изисквания, за актуални се считат тези анализи, които са изготвени през 2014 и 2015 г., по изключение – 2016 г.;

2. Прогнозите за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс) и анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците в актуална общинска/общински/ регионална програма (програми) за управление на отпадъците. Предвид законодателните изисквания, за актуални се считат тези програми, чиито краен срок на действие е до 2020 г. и са в съответствие с Националния план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г.

За гарантиране постигането на целите за рециклиране, както и гарантиране на устойчивост на финансирането, кандидатите следва да разработят и представят План за използване на получения краен продукт – компост, Схема за контрол на качеството на компоста и План за третиране на остатъчния отпадък, който следва да бъде предаван за третиране в съоръжение или инсталация, отговарящо на нормативните изисквания.

Схемата за контрол на качеството на компоста трябва да бъде съобразена с изискванията на глава трета на Наредбата за третиране на биоотпадъците. За гарантиране на качеството на компоста кандидатът е задължен да предвиди надеждна система за контрол на качеството на входящия поток отпадъци и получения компост, като конкретните мерки и дейности за този контрол трябва да бъдат включени като неразделна част от проектното предложение. В схемата трябва да бъдат предложени конкретни мерки и действия за контрол на всички етапи на процеса, в т.ч. най-малко при разделното събиране, вход площадка, съхраняване, производствен процес, продукт.

Планът за използване на получения краен продукт – компост трябва да бъде съобразен с изискванията за „области на употреба“ съгласно т. 10, § 1 от ДР на Наредбата за третиране на биоотпадъци. Подходящите по принцип области за употреба за компоста, предвид поставените цели за рециклиране, са основно за земеделие, ландшафтни дейности и др. Допустимо е продуктът компост да бъде използван и при рекултивация на нарушени терени (депа и мини), но само за най-горния пласт, в който се изисква ползване на хумус или богат на хумус продукт.

За постигане на целите и изискванията за рециклиране на отпадъка, предвижданията за употреба на компоста не може да включват използването му като гориво или за насипни дейности съгласно определението в т. 10 на § 1 от ДР на ЗУО (“Насипване” е дейност по оползотворяване, при която подходящи отпадъци се използват за рекултивационни цели в разкопани участъци или за инженерни цели в строителството на депа и където отпадъкът е заместител на неотпадъчни материали).

В плана също така трябва да се включат резултати от проучване за възможните конкретни обекти, терени, дейности или други възможности, за които кандидатът или неговите партньори имат намерение да ползват компоста, както и обосновка за тези възможности в по-далечна перспектива, най-малко 5 години. В случай на предвиждания за продажба на компоста, следва да се представи и анализ на пазара на този продукт, както и за какво ще бъдат използвани приходите.

В планът също така следва да се предвидят и възможностите за третиране на продукт/отпадък в резултат на работата на инсталацията за компостиране, който не отговаря на изискванията за качество за компост.

Планът за третиране на остатъчния отпадък трябва да съдържа анализ на видовете и количеството на отпадъците, които може да бъдат генерирани при експлоатацията на инсталацията за компостиране. В плана следва да се включат и възможните начини на третиране на тези отпадъци, като се спазва йерархията съгласно действащата нормативна уредба, както и предвижданията за третиране на отпадъците извън инсталацията за компостиране в други инсталации или съоръжения, които отговарят на нормативните изисквания или да бъдат предавани на лица, които притежават необходимите разрешителни документи по реда на ЗУО или Закона за опазване на околната среда.

Максималният срок за изпълнение на проекта е 30 месеца от влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, от които:

24 месеца са за фактическото изпълнение на проекта, който срок трябва да бъде съобразен при попълването на т. 7 от Формуляра за кандидатстване;

 – 6 месеца са необходимото време за УО на ОПОС за документално приключване на проекта и финално плащане на верифицираните разходи (кандидатът следва да внесе окончателен доклад по проекта в срок до края на третия месец от посочените 6 месеца).

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

По настоящата процедура не е предвиден предварителен подбор на концепции за проектни предложения.

Кандидатите и партньорите, в случай на сдружаване, могат да участват само в едно проектно предложение. В случай че една и съща община участва в повече от едно проектно предложение, оценителната комисия разглежда само последното постъпило проектно предложение, а предходните се считат за оттеглени.

Проект по настоящата процедура може да бъде подаден от кандидата единствено чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване с електронен подпис чрез системата ИСУН 2020.

В допълнение кандидатът трябва да посочи електронен адрес, който да е създаден специално за изпълнението на проекти по ОПОС 2014-2020, или да използва друг общ имейл адрес на общината (а не личен електронен адрес), с който да се регистрира и да влиза в ИСУН 2020. Този имейл адрес ще се извлича автоматично и съответно ще се визуализира в полето E-mail в т. 2. „Данни за кандидата“ от Формуляра за кандидатстване. Удачно е достъп до този имейл да се осигури за целия екип за управление на проекта или най-малкото за Ръководителя на проекта.

Всички приложени документи следва да бъдат подписани с отделен електронен подпис (detached signature) съгласно указанията в настоящите насоки и прикачени в ИСУН съгласно Указания за попълване в ИСУН 2020 на информация за проектни предложения по ОПОС 2014-2020 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване:

1. Формуляр за кандидатстване (попълва се формата в ИСУН 2020, като в системата не следва да се прикачва отделен файл);

2. Подписано споразумение за партньорство между кандидата и партньорите – в .pdf. Файлът следва да бъде сканиран с резолюция (разделителна способност) между 200 и 300 dpi или да бъде сканиран с OCR;

3. Декларация от кмета на всяка една от общините партньори, подписали споразумението, че е запознат с подаденото проектно предложение и приема да го изпълнява, която да бъде подписана с отделен електронен подпис – в .pdf или .doc;

4. Актуални морфологични анализи на състава и количествата на битовите отпадъци. В случай на сдружаване се представя анализ за всяка една от общините – кандидат и партньори. Всички документи следва да са подадени в .doc, с изключение на тези, за които се изисква .xls. Всички документи следва да бъдат подписани с отделен електронен подпис от кандидата/съответния партньор;

5.Подробен масов баланс на отпадъците, генерирани на територията на всяка община кандидат по настоящата процедура. В случай на сдружаване анализ се подава за всяка една от общините – кандидат и партньори – в .xls. Всички масови баланси да бъдат подписани с отделен електронен подпис от кандидата/съответния партньор;

6. План за използване на получения краен продукт – компост – в .doc, като следва да бъде подписан с отделен електронен подпис от кандидата;

7. Схемата за контрол на качеството на компоста – в .doc, като следва да бъде подписан с отделен електронен подпис от кандидата;

8. План за третиране на остатъчния отпадък – в .doc, като следва да бъде подписан с отделен електронен подпис от кандидата;

9. Решение/Решения на общото събрание на съответното Регионално сдружение, с което са разпределени задълженията на съответната община/общини за изпълнение целите по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО, съответстващи на проектното предложение, което доказва необходимостта от допълнителна инфраструктура в региона за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците, в т.ч. по потоци отпадъци, съдържа анализ на това кой подход е по-ефективен – обща за целия регион или за част от региона инфраструктура или поотделно за всяка община от РСУО – в .pdf. Файлът следва да бъде сканиран с резолюция (разделителна способност) между 200 и 300 dpi или да бъде сканиран с OCR. Пълните текстове на анализите, обосновките и доказателствата, въз основа на които е взето решението – в .doc, .xls или .pdf, като файловете следва да бъдат сканирани с резолюция (разделителна способност) между 200 и 300 dpi или сканирани с OCR;

10. Съответното Решение на Общинския съвет на всяка една от общините по проектното предложение (кандидат или партньор) за одобрение на актуалните Общински програми за управление на отпадъците на съответната община или Решения на Общинските съвети на всички общини в региона за одобрение на регионална програма за управление на отпадъците – решенията трябва да бъдат качени във формат .pdf, като файловете следва да бъдат сканирани с резолюция (разделителна способност) между 200 и 300 dpi или сканирани с OCR;

11. Пълните текстове на всички одобрени съответно общинска/регионална програма за управление на отпадъците, в които са предвидени дейностите, включени в проектното предложение – програмата/програмите трябва да бъдат качени във формат .pdf, като файловете следва да бъдат сканирани с резолюция (разделителна способност) между 200 и 300 dpi или сканирани с OCR;

12. Крайни административни актове (решение по ОВОС или решение за преценяване необходимостта от ОВОС/ОС), за инвестиционни предложения за проектното предложение – в .pdf, файлът следва да бъде сканиран с резолюция (разделителна способност) между 200 и 300 dpi или да бъде сканиран с OCR;

13. Предварително (прединвестиционно) проучване – в .doc или .pdf, подписани с отделен електронен подпис, а при наличие на чертежи – .dvg /AutoCAD/др. релевантен (.dvf или .pdf). Ако се подава във формат .pdf, файлът следва да бъде сканиран с резолюция (разделителна способност) между 200 и 300 dpi или да бъде сканиран с OCR;

14. Актуални удостоверения за проектантска правоспособност на всички членове на проектантския екип (за идейния проект; за работния проект – при наличие на такъв, в случай, че тези проекти/планове са изготвени от различни екипи), подписани с отделен електронен подпис от притежателя на удостоверението – във формат .pdf, като файловете следва да бъдат сканирани с резолюция (разделителна способност) между 200 и 300 dpi;

15. Изготвен инвестиционен проект в идейна фаза – текстова част в .doc, чертежи – .dvg/AutoCAD/др. релевантен (.dvf или .pdf). Файловете, съдържащи чертежи, следва да бъдат подписани с отделен електронен подпис от конкретния специалист, изготвил съответния чертеж, а за част конструктивната – и от специалиста по техническия контрол.

16. Инвестиционен проект в работна фаза, ако за проекта по ОПОС 2014-2020 г. е наличен – – текстова част в .doc, чертежи – .dvg/AutoCAD/др. релевантен (.dvf или .pdf) – всички файлове следва да бъдат подписани с отделен електронен подпис. Ако се подава във формат .pdf, файлът следва да бъде сканиран с резолюция (разделителна способност) между 200 и 300 dpi или да бъде сканиран с OCR;

17. Комплексен доклад за оценка на съответствието на представения инвестиционен проект съгласно ЗУТ – в .doc или .pdf, подписани с отделен електронен подпис;

18. Подробен устройствен план/планове за имотите, предвидени за инсталацията и за прилежащата инфраструктура и заповед за одобряването му/им – в .pdf. Файлът следва да бъде сканиран с резолюция (разделителна способност) между 200 и 300 dpi. Чертежите следва да бъдат представени във формат DWG/AutoCAD/др. релевантен (DWF или .pdf);

19. Анализ разходи-ползи, с изключение на проектите, отговарящи на условията на чл. 61, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 – текстова част в .doc или .pdf и информация в .xls, подписан с отделен електронен подпис. Ако се подава във формат PDF, файлът следва да бъде сканиран с резолюция (разделителна способност) между 200 и 300 dpi или да бъде сканиран с OCR;

20. Индикативен опис на необходимите съоръжения, оборудване и техника за допустимите дейности от проекта по ОПОС 2014-2020 г. – в .doc или .pdf, подписан с отделен електронен подпис;

21. Разрешителни за строеж (при наличие на такива) – в .pdf. Файлът следва да бъде сканиран с резолюция (разделителна способност) между 200 и 300 dpi;

22. Разрешителни по Закона за водите (при наличие на такива) – в .pdf. Файлът следва да бъде сканиран с резолюция (разделителна способност) между 200 и 300 dpi;

23. Документ за собственост на терена или за учредени ограничени вещни права, както и актуални скици за имотите – в .pdf. Файлът следва да бъде сканиран с резолюция (разделителна способност) между 200 и 300 dpi;

24. Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС (при постановено решение да не се извършва ОВОС) – в .doc или .pdf, подписани с отделен електронен подпис. Ако се подава във формат PDF, файлът следва да бъде сканиран с резолюция (разделителна способност) между 200 и 300 dpi или да бъде сканиран с OCR;

25. Подробно нетехническо резюме на доклад за ОВОС (при постановено решение по ОВОС) – в .pdf, като файлът следва да бъде сканиран с резолюция (разделителна способност) между 200 и 300 dpi или да бъде сканиран с OCR;

26. Решение на Общинския съвет на съответната община за кандидатстване по настоящата процедура – в .pdf. Файлът следва да бъде сканиран с резолюция (разделителна способност) между 200 и 300 dpi;

27. Документ/и съгласно т. 11 на настоящите насоки за осигуряване на собственото финансово участие, покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС и на недопустимите разходи, присъщи и необходими за изпълнението на проекта – в .pdf. Файлът/файловете следва да бъде/ат сканиран/и с резолюция (разделителна способност) между 200 и 300 dpi;

28. Попълнена от кандидата Декларация по образеца за съгласие данните от статистическите изследвания, необходими за мониторинг, отчитане на изпълнението и контрола по изпълнението за периода на действие на ОПОС 2014-2020 да бъдат предоставени от Националния статистически институт на Управляващия орган на ОПОС, както и да бъдат разпространявани/ публикувани в докладите за изпълнение на програмата. Декларацията следва да бъде подписана с отделен електронен подпис.

29. Попълнена декларация за наличие или не на пазарно предлагане на услуга със сходни параметри и условия. Когато проектно предложение се подава от няколко общини в партньорство, такава декларация следва да бъде представена от всяка от тези общини – кандидат и партньор. Декларацията следва да бъде подписана с отделен електронен подпис.

30. Представят се и други документи по преценка на кандидата, спомагащи за обосновката на необходимостта от изпълнение на проектното предложение, включително проучвания, анализи и други. Форматите са по преценка на кандидата, като файловете се подписват с отделен електронен подпис.

Comments are closed.