Процедура: Подобряване на производствения капацитет в МСП

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020

ПРИОРИТЕТ НА ОС:

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

 ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ: Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“

 ПРОЦЕДУРА: Подобряване на производствения капацитет в МСП

 УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ: Министерство на икономиката

 КРАЕН СРОК:

 • 08 юли 2015 г. ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО  от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства;
 • 08 септември 2015 г. САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства
 • 09 ноември 2015 г. САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ :

Бюджет по схемата: 293 374 500 лв.

Минимален и максимален размер на помощта:

 • за микро предприятия – 100 000 лв., 500 000 лв.
 • за малки предприятия – 200 000 лв., 750 000 лв.
 • за средни предприятия – 300 000 лв., 1 000 000 лв.

Условието за минимален размер на финансовата помощ поставя и долната граница за размера на инвестициите, които кандидатите трябва да реализират, както следва:

 За предприятия, които изпълняват проект извън ЮЗР:

 • микро предприятия – 142 857,14 лв.;
 • малко предприятие – 285 714,29 лв.;
 • средно предприятие – 500 000,00 лв. ЮЗР

 За предприятия, които изпълняват проект на територията на ЮЗР , който включва областите София (столица), Софийска, Перник, Кюстендил, и Благоевград.:

 • микро предприятия  – 222 222,22 лв.;
 • малко предприятие – 444 444,44 лв.;
 • средно предприятие – 857142,86 лв.

 Безвъзмездно  финансиране:

 • за микро и малки предприятия, които изпълняват проект на територията на Югозападен район (ЮЗР) – 45%;
 • за микро и малки предприятия, които изпълняват проект извън ЮЗР – 70% ;
 • за средни предприятия, които изпълняват проект на територията на ЮЗР – 35% ;
 • за средни предприятия, които изпълняват проект извън ЮЗР- 60%

БЕНЕФИЦИЕНТИ:

За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:

 • да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
 • да имат седалище в България
 • да са микро, малки или средни предприятия
 • да имат минимум 3 приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.)
 • да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) в зависимост от категорията на предприятието кандидат, както следва:
           –            за микро предприятия >= 175хил. лв.
           –            за малки предприятия >= 750 хил . лв.
           –            за средни предприятия >= 3млн. лв.
 • да развиват основната си дейност в следните сектори по КИД  2008:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

 • С20 „Производство на химични продукти“;
 • C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти “;
 • C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни
 • и оптични продукти“;
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“;
 • С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
 • С29 „Производство на автомобили, ремарке та и полуремаркета“;
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;

 Интензивни на знание услуги:

 • J58 „Издателска дейност“
 • J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и
 • издаване на музика“
 • J60 „Радио – и телевизионна дейност“
 • J61 „Далекосъобщения“
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
 • J63 „Информационни услуги“
 • М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

 Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

 • С10 „Производство на хранителни продукти“
 • С11 „Производство на напитки“
 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
 • С14 „Производство на облекло“
 • С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от
 • обработени кожи без косъм“
 • С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
 • С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
 • С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
 • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
 • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
 • С24 „Производство на основни метали“
 • С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
 • С31 „Производство на мебели“
 • С32 „Производство, некласифицирано другаде“
 • С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

 Не са допустими за кандидатстване:

 • микропредприятия по смисъла на чл. 3 – 4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на община , посочена в Приложение No  4  към  Наредба No 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България Приложение No 4 към Наред ба No 9/2015г. (Приложение Р).
 • предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
 • предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008  (Приложение С към Насоките за кандидатстване) попадат в Сектор С код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11  „Производство на напитки ”:
            –       10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
            –       10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
           –       10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови  ястия”;
           –       10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
           –       10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
           –       10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
           –       10.81. „Производство на захар”;
           –       10.83. „Преработка на кафе и чай”;
           –       10.9. „Производство на готови храни за животни”;
           –       11.01. „Производство на спиртни напитки”;
          –       11.02. „Производство на вина от грозде”;
          –       11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
          –       11.04. „Производство на други недестилирани алкохолни напитки”;
          –       11.06. „Производство на малц”.

Недопустими са дейности, изпълнявани единствено за намаляване на текущите разходи  на дадено предприятие, които не са свързани с горните инвестиции.

Инвестицията следва да се поддържа в региона получател най-малко три години след изпълнението на инвестицията.

 Допустими по процедурата са следните видове разходи:

 1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;
 2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

 Допустими целеви групи:

Процедурата е насочена към малки и средни предприятия съгласно Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014  – 2020.

Приоритет ще бъде даден на малки и средни предприятия, които кандидатстват за :

 • проекти в областите на  Иновационната стратегия за интелигентна Специализация (проект одобрен с Решение на МС No 761 от 06.11.2014),
 • проекти, които се изпълняват на територията на Северозападния район за Планиране в съответствие с предвиденото в Споразумението за партньорство прилагане на териториален подход за целенасочена подкрепа на този район, и
 • проекти с дейности за  внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес .

 Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18  /осемнадесет/ месеца , считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Подаването на проектните предложения по процедурата се извършва чрез попълване  на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) без използването на електронен подпис, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Всички останали документи са придружителни към формуляра за кандидатстване и се подават на хартиен носител на адреса на Управляващия орган –Министерство на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”: София 1000, ул. „6-ти септември” No 21 до 17:30 ч., като важи датата на товарителницата при  подаване по куриер/поща,  ако се изпрати нейно копие на и – мейл: smecapacity @mi.government.bg.

Comments are closed.