Осемте принципа на управление на качеството

Стандарт ISO 9001:2008 се основава на 8 принципа за управление, които са насоки за действията на ръководството при  управлението на качеството в дружестовото.

Принцип 1: Насоченост към клиента

Принцип 2: Лидерство

Принцип 3: Приобщаване на хората

Принцип 4: Процесен подход

Принцип 5: Системен подход на управление

Принцип 6: Непрекъснато подобряване

Принцип 7: Взимане на решение, основано на факти

Принцип 8: Взаимно изгодни отношения с доставчици

Принцип 1: Насоченост към клиента

Организацията зависи от своите клиенти  и поради това трябва да разбира настоящите и бъдещи очаквания, нужди и потребности на  потребителите на продуктите, които предлага. Затова е важно организацията да да се стреми да отговаря на изискванията на клиентите и да изпреварва очакванията им към продуктите. Трябва при разработването и пускането на пазара на нови продукти (в т.ч. услуги) да изпреварва очакването на клиентите към качествата на продуките си и към качеството им.

Ползи от проучването на очакванията  и потребностите на клиентите:

 • Повишена доходност и увеличен пазарен дял, които се получават посредством гъвкави и бързи отговори на възможностите, предлагани от пазара.
 • Повишена ефективност на вложените ресурси от организацията за удовлетворяване на потребността на клиента.
 • Подобрена лоялност на клиентите, което води до повторни бизнес отношения.

Чрез неговото прилагането на принципа Организацията:

 • Изследва и разбира нуждите на клиента и неговите очаквания.
 • Поставя си цели, свързани с нуждите и очакванията на клиента.
 • Нуждите и очакванията на клиента са известни и познати в в цялата организация.
 • Измерва удовлетвореността на клиента и планира действия според резултатите.
 • Систематично управлява  връзките си с клиентите.
 • Осигурява  балансиран подход между удовлетворяване изискванията  на клиентите и другите заинтересовани страни (като например собственици, служители, доставчици, заемодатели, местни общности и обществото като цяло).

Принцип 2: Лидерство

Лидерите установяват една единност на целите и посока, в която организацията трябва да се движи, за да ги постигне. Те трябва да създават и поддържат една вътрешна среда, в която хората могат да участват пълноценно за постигане на целите на организацията.

Чрез неговото прилагане:

 • Хората ще разбират и ще бъдат мотивирани да допринасят за постигане на целите на организацията.
 • Дейностите се реализират и оценяват по единен начин.
 • Липсата на комуникация или неправилната комуникация межди нивата и организацията ще бъдат минимизирани.

Приложението на принципа на лидерството обикновено води до:

 • Обмисляне на нуждите на всички заинтересовани страни включително потребителите, собствениците, служителите, доставчиците, заемодателите, местните общности и обществото като цяло.
 • Установяване на ясна визия за бъдещето на организацията.
 • Поставяне на реалистични и водещи до развитието на организацията цели.
 • Създаване и поддържане на общи споделени ценности, справедливост и модели на етичните роли на всички нива в организацията.
 • Установяване на отношения на доверие в организацията и създаване на ефективни екипи.
 • Осигуряване на хората, работещи за организацията  на необходимите ресурси, обучение и свобода на действие, за да могат да се държат отговорно и да предоставят отчет за това.
 • Вдъхновяване, насърчаване на хората и признаване на приносът им за развитието на организацията.

Принцип 3: Приобщаване на хората

Хората на всички нива в организацията са живата й същност. Тяхното пълноценно участие в дейностите дава възможност способностите им да бъдат изцяло използвани за доброто на компанията.

Чрез неговото прилагане:

 • Хората ще бъдат мотивирани, отдадени и включени в работата на организацията.
 • Хората ще бъдат мотивирани за съзидателно и творческо мислене за по-нататъшното постигане на целите на организацията.
 • Ще се постигне повишаване на отговорността на хората за своето собствено представяне.
 • Хората ще бъдат мотивирани да дадат своя принос за непрекъснатото подобрение на резултатността от дейността на организацията и да бъдат отговорни за начинът по който се представят.

Приложението на принципа на участието на хората обикновено води до това, че:

 • Хората разбират важността на техния принос и роля в организацията.
 • Хората откриват набелязват пречките  за тяхното представяне.
 • Хората приемат проблемите като свои и осъзнават отговорността си за разрешаването им.
 • Хората оценяват представянето си според  личните си цели.
 • Хората активно търсят възможности, за да увеличат своята компетенция, знания и опит.
 • Хората свободно обменят знания и опит.
 • Хората открито обсъждат проблемите и въпросите, които налагат търсенето на решения.

Принцип 4: Процесен подход

Даден желан резултат се постига по-ефикасно, ако всички дейности и свързаните ресурси се управляват като един процес.

Чрез неговото прилагане  организацията ще постигне:

 • По-ниски разходи и по-къс цикъл за ефективната употреба на ресурсите.
 • Подобрени, последователни и предвидими резултати.
 • Съсредоточаване на усилията към превръщането в приоритет на възможностите за подобрение.

Приложението на принципа на процесния подход обикновено води до:

 • Систематично определяне на дейностите, които са необходими за постигане на даден желан резултат.
 • Установяване на ясна отговорност и отчетност за управление на ключовите дейности.
 • Анализ и измерване на капацитета на ключовите дейности.
 • Идентифициране на средствата за взаимодействие на ключовите дейности между и вътре във функциите на организацията.
 • Съсредоточаване на вниманието върху фактори, като например ресурси, методи и материали, които ще подобрят ключовите дейности на организацията.
 • Оценка на рисковете, последиците и въздействието на дейностите спрямо клиентите, доставчиците и други заинтересовани страни.

Принцип 5: Системен подход на управление

Определянето, разбирането и управлението на взаимосвързаните процеси като система допринася за подобряване на  ефективността и повишаване на ефикасността на организацията за постигане на нейните цели.

Чрез неговото прилагане  организацията ще постигне:

 • Интегриране на процесите, чрез които най-успешно ще бъдат постигнати желаните резултати.
 • Възможност за съсредоточаване на усилията върху ключовите процеси.
 • Осигуряване на доверието на заинтересованите страни поради последователността, ефективността и ефикасността на организацията.

Приложението на принципа на системния подход към управлението обикновено води до:

 • Структуриране на система, която да постигне целите на организацията по най – ефективен и ефикасен начин.
 • Разбиране на взаимозависимостта между процесите в системата.
 • Структурирани подходи, които хармонизират и интегрират процесите.
 • Осигуряване на по-добро разбиране на ролите и отговорностите, които са необходими за постигане на общите цели и повишаване на съгласуваността между различните работни функции.
 • Увеличаване на капацитета на организацията и определяне  на ограниченията на ресурсите преди пристъпване към действие.
 • Определяне на цели и на това как определените дейности в системата трябва да се реализират.
 • Постоянно подобряване на системата посредством измерване и оценяване и анализ на протичащите процеси.

Принцип 6: Непрекъснато подобряване

Постоянното и стабилно усъвършенстване на цялото представяне на организацията следва да бъде постоянна цел на организацията.

Чрез неговото прилагане организацията ще постигне:

 • Подобрена способност организацията да постига поставените цели.
 • Подобрени дейности, които удовлетворяват поставените стратегически цели на организацията.
 • Подобрена гъвкавост на екипите и организиране на дейностите, за да може да се реагира бързо на създалите се възможности.

Приложението на принципа на постоянното и стабилно усъвършенстване обикновено води до:

 • Непрекъснатото подобряване на управленската практика, насочена към подобряване на представянето на организацията.
 • Осигуряване на обучение за хората относно избраните методи и инструменти за непрекъснатото подобряване на управленската практика и резултатността на организацията.
 • Постоянно усъвършенстване на продуктите и протичащите процеси, развитие на управленската система, като това се превръща в цел на всеки един човек в организацията.
 • Определяне и следване на цели, които да насочват хората и организацията като цяло към постигане на по – добри резултати. Проследяване на постоянното усъвършенстване на дейностите.
 • Разбиране и признаване на подобренията.

Принцип 7: Взимане на решение, основано на факти

Ефективните решения се основават на извършване на анализ на данните и информацията.

Чрез неговото прилагане организацията ще постигне:

 • Информирано вземане на решения.
 • Повишена способност за демонстриране на ефективност във връзка с минали решения посредством препратки към фактически записи.
 • Повишена способност за извършване на преглед, подтикване към изказването мнения и вземане на решения.

Приложението на принципа обикновено води до:

•       Гарантиране, че  данните и информацията да са достатъчно точни и надеждни.

•       Превръщането на данните в достъпни за онези, които имат нужда от тях.

•      Анализиране на данните и информацията посредством употребата на определените методи.

•      Взимане на решения и предприемане на действия въз основа на анализ на фактите, който се балансира от опита и интуицията.

Принцип 8: Взаимно изгодни отношения с доставчици

Организацията и нейните доставчици са взаимно зависими и тяхната връзка на взаимноизгодни отношения подсилва способността на двете страни да създават стойност

Чрез неговото прилагане организацията ще постигне:

 • Повишена способност за създаване на стойност за двете страни.
 • Гъвкавост и скорост на взаимната реакция спрямо променящите се пазарни условия и нуждите  и очакванията на клиента.
 • Оптимизиране на разходите и ресурсите.

Прилагането на принципа на взаимноизгодни отношения с доставчиците обикновено води до:

 • Установяване на връзки, които балансират краткосрочните ползи с дългосрочните намерения.
 • Събиране на едно място на опита и ресурсите на партньорите.
 • Идентифициране и избиране на ключовите доставчици.
 • Ясна и открита комуникация.
 • Обмяна на опит и планове за бъдещето.
 • Установяване на действия за съвместно развитие и усъвършенстване.
 • Вдъхновяване, насърчаване и разпознаване на подобренията и постиженията на доставчиците.

Comments are closed.