Какво означава ISO?

Какво означава ISO?

ISO – е съкращение на International Organization for Standardization (Международна организация по стандартизация ИСО).

Какво е това ISO 9000?

ISO 9001:2008 е международен стандарт за изграждане, внедряване и усъвършенстване на Система за управление на качеството, която помага да се отговори на изискванията на потребителите.

Ядрото от стандарти на Системите за управление на качеството (СУК) ISO 9000 се състои от четири международни стандарта, представляващи ръководство за разработка и внедряване на ефективна СУК. Тези стандарти са приложими за всякакъв вид организации, независимо от дейността им.

СУК се отнася за дейностите вътре в организацията, насочени към удовлетворяване изискванията на клиентите по отношение на качеството. Когато системата е разработена и внедрена в една организация, то тя би могла да потърси потвърждаването на съответствието на системата си с изискванията на ISO 9001:2008 от трета независима страна (сертификация). Ако тази независима страна признае и потвърди, че организацията изпълнява изискванията на стандарта ISO 9001, издава международно признат сертификат. Сертификацията по БДС EN ISO 9001:2008 е доброволна.

Изпълнението на изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 не означава, че всеки продукт или услуга отговаря на изискванията на потребителя; това означава само, че се използва Система за управление на качеството способна да удовлетвори изискванията на потребителя.

Серия стандарти ISO 9000 включва стандартите:

  • БДС EN ISO 9001:2008 Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2008)- определя изискванията към СУК, когато една организация иска да докаже способността си да удовлетвори изискванията на своите клиенти и приложимите нормативни изисквания по отношение на продукта, който предлага

  • БДС EN ISO 9004:2009 описва основните положения за създаване на СУК, която превишава изискванията на ISO 9001:2008 с цел превишаване очакванията на потребителите

  • БДС EN ISO 9000:2007 Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2005) –  установява принципи и основни понятия на управлението на качеството

  • БДС EN ISO 19011:2004 Указания за одит на системи за управление на качеството и/или за управление на околната среда (ISO 19011:2002)- ръководство по планиране и провеждане на одити по качеството

Comments are closed.