Какво е CAF?

Рамката CAF е създадена, за да бъде използвана във всички сфери на публичния сектор, приложима в публичните администрации на национална, регионално и общинско ниво. Тя може да се използва при широк диапазон обстоятелства, например като част от системна програма за реформи или като основа за постигане на подобрения в определени отделни организации, предоставящи публични услуги.

CAF се предлага като лесен за приложение инструмент, който подпомага  организациите от публичния сектор в цяла Европа в използването на техники на управление на качеството за подобряване на изпълнението.

CAF предоставя рамка за самооценка, която е концептуално подобна на основните модели за Тотално управление на качеството (TQM), по-специално модела на Европейската фондация по управление на качеството, но се приема като специално пригоден за организациите от публичния сектор, като се взимат предвид различията им.

CAF има четири основни цели:

1. Да запознае публичната администрация с принципите на Тоталното управление на качеството и постепенно да ги насочва в използването и възприемането на самооценката, от съществуващата в момента поредица от дейности “планирай – направи” (Plаn-Do) до цялостния цикъл на “планирай-направи-провери-действай” (“PDCA” – Plan-Do-Check-Act);

2. Да улесни самооценката на публичната организация, за да се получи диагноза и да се предприемат действия за подобрение;

3. Да действа като мост между различните модели, използвани при управление на качеството.

4. Да улесни обучението чрез обмен на добри практики между организациите от публичния сектор.

Comments are closed.