ISO 9004:2009

В непрекъснато променящите се ситуации, организациите вече не могат да разчитат само на по-добро представяне, ползвайки настоящите си бизнес модели. За  да оцелят и да останат успешни в бъдеще,  те трябва да наблюдават бизнес средата, да прогнозират развитието й,  и да реагират на  непрекъснато променящите се нужди и очакванията на заинтересованите страни.

ISO 9004:2009  не е стандарт, спрямо който една организация може да се сертифицира. Този стандарт е ръководство за дейността на организацията като цяло. В него са дадени допълнителни насоки за ефективно въвеждане на Системите за управление на качеството.

Стандартът дава насоки за управлението на организациите за постигане на устойчив успех чрез използването на качествени подходи за управление. Помага им да подобрят своите системи за управление, извън основните изисквания на ISO 9001:2008  и е ръководство за управление, основано на оценката на собствените си силни и слаби страни.

Кои са най-важните промени в ISO 9004:2009?

 • Стандартът дава нова насока и съвети за това как да бъде управлявана една организация за да постигне  “устойчив успех”. Той включва насоки за развитието и внедряването в  организацията на стратегия, както и да се акцентира на развитието й чрез въвеждане на иновации и ефективно обучение.
 • С него се въвеждат два нови, удобни за използване, инструмента за самооценка, което дава възможност на организацията да сравни всички свои елементи и да определи своето състояние спрямо определените в стандарта 5 различни нива на зрялост.

Кои организации могат да използват стандарт ISO 9004:2009?

Всички организации могат да използват ISO 9004:2009, независимо от техния размер, продукти, дейности или тип (бизнес организации и организации с нестопанска цел, държавни институции и общински администрации).  Този стандарт дава насоки и подкрепа на организациите за постигането на устойчив успех чрез  използването на качествен подход за управление. Той е приложим за всички организациии, независимо от техния размер, вид и продукти, или дейност.

ISO 9004:2009 е особено подходящ за малки и средни предприятия, защото обхваща свързаните с тях стратегически  аспекти.

Ако вече имате Система за управление на качеството на базата на ISO 9001, прилагането на стандарт  ISO 9004:2009 ще помогне Вашата организация да премине към следващата  фаза на развитие и управление на качеството, чрез подобряване на своята ефективност и ефикасност.

Кога трябва да се прилага ISO 9004:2009 ?

ISO 9004:2009 може да се използва във всички ситуации, при които е необходимо подобрение, или когато се въвеждат важни промени, като например:

 • да се ​​подобри удовлетвореността на клиентите;
 • да се намалят разходите или да увеличат печалбите си;
 • в случай на придобиване или сливане;
 • в случай на промяна в управлението на дадена организация;
 • за подобряване на отношенията с доставчици;
 • да се ​​увеличи скоростта на процесите.

Основни стъпки при прилагането на ISO 9004:2009:

 • преглед на стратегическите цели на организацията;
 • провеждане на самооценка на стратегическо ниво;
 • усъвършенстване на стратегията (в резултат на самооценката);
 • провеждане на самооценка на оперативно ниво (самооценката може да се превърне в ключов елемент от процеса на стратегическо планиране на всяка организация;
 • идентифциране на възможностите за подобряване;
 • разработване на програма за управление и планове за действие в средносрочен план (например за следващите 2-3 години);
 • внедряване на планове за действие (в съответствие с организацията на процесите, осигурените ресурси (особено човешките ресурси);
 • изпълнение на всички програми за подобрения;
 • оценка и преглед какво е постигнато;
 • връщане на първата стъпка  (по-горе) да се адаптира и да се подобри цялостния подход (т.е. затваряне цикъл от цикъла PDCA и началото на следващия такъв).

Този подход ще се реализира в две основни направления:

 • разширяване на обхвата на процесите в организацията по отношение на всички аспекти на дейността и към всички заинтересовани страни;
 • подобряване на всеки отделен процес по отношение на неговата ефективност и ефективност, за трайно подобрение на дейността му.

Обхватът на това усъвършенстване  и стпента на подобряване на процесите ще зависи от амбициите на ръководството и от конкурентната позиция на организацията.

В него са заложени изисквания, чието  изпълнение би довело до постигане на дълготраен успех.

Каква е връзката между ISO 9004:2009 и другите ISO стандарти?

ISO 9004:2009 дава насоки на организация, относно стъпките, които трябва да предприеме за подобряване на качеството, основано на СУК, изградена в съответствие с ISO 9001:2008. Приложени заедно, двата стандарта дават една добра основа от изисквания към управлението на организациите (и двата стандарта се основават на осемте принципа за управление на качеството и на модела на „Процесния подход”.

ISO 9004:2009 е съвместим и с:

 • ISO 14000 (за управление на околната среда);
 • ISO 31000 (за управление на риска);
 • Серията от ISO 10000 (от семейството стандарти ISO 9000);
 • Моделите EFQM (методика за самооценка CAF за организации от публичния сектор).