Процедура: Подобряване на производствения капацитет в МСП

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020

ПРИОРИТЕТ НА ОС:

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

 ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ: Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“

 ПРОЦЕДУРА: Подобряване на производствения капацитет в МСП

 УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН/ДИРЕКЦИЯ: Министерство на икономиката

 КРАЕН СРОК:

 • 08 юли 2015 г. ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО  от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства;
 • 08 септември 2015 г. САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства
 • 09 ноември 2015 г. САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги

Continue reading »

Финансиране на проектиране и изграждане на компостиращи инсталации

ПРОГРАМА:

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“

ПРИОРИТЕТНА ОС:

Приоритетна ос „Отпадъци”

ПРОЦЕДУРА:

Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:

Министерство на околната среда и водите

КРАЕН СРОК:

01 август 2016 г., 23:59 ч. Continue reading »

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ обяви процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Целта на процедурата:  предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия /МСП/ за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.

Процедурата има три крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:
1/ 08 юли 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните  промишлени производства;
2/ 08 септември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните  промишлени производства;
3/ 09 ноември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги.

Continue reading »

Проекти, които може да финансира Фонд “Условия на труд”

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ФОНД “УСЛОВИЯ НА ТРУД”:
Повишаване качеството на работните места, чрез финансиране дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България.

ФОНД “Условия на труд” е създаден на основание ЗЗБУТ, със задача да финансира дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България по програма приета от Националния съвет по условия на труд. Финансират се проекти с национално, отраслово, браншово и регионално значение.

КАКВИ ПРОЕКТИ/ДЕЙНОСТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
1. Проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите.
2. Проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост /финансиране до 30 на сто от стойността на проекта/ свързани с:
а) реконструкция и модернизация на съществуващи обекти;
б) внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения;
в) изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място;
г) изграждане или усъвършенстване на системата за осигуряване качеството на труда;
д) подобряване на санитарно- хигиенните условия;
е) обезопасяване на машини и съоръжения;
ж) други проекти, свързани с подобряване условията на труд;
3. Подпомагане финансирането на дейности по диагностика на професионалните болести.
4. Разработване и издаване на учебни и информационни материали;
5.Организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд.
6. Разработване на нормативни актове, правила, норми и изисквания;

Continue reading »

BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”

Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”
Управляващият орган на ОПРКБИ удължава крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган до 31.03.2014 г.
Промяната в крайния срок влиза в сила от 01.02.2014 г. съгласно Заповед № РД-16-117/31.01.2014 на Ръководителя на Управляващия орган на ОПК за изменение на Насоките за кандидатстване по процедурата.
Удължаването на срока се прилага за проектните предложения, подадени пред Асистента по проекта до 30.09.2013 г.
Консолидираната версия на изменените Насоки за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган – http://www.opcompetitiveness.bg  , Единния информационен портал за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България – www.eufunds.bg и на интернет страницата на програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” – http://www.beeciff.org/.

Насоки за кандидатстване по 2.3.02 
Консолидирана версия на изменените Насоки за кандидатстване 
Договор за безвъзмездна финансова помощ

Седма конкурсна сесия за набиране на проектни предложения на Националния иновационен фонд (НИФ)

Срок за кандидатстване: 01 февруари – 31 март 2014 г

1. Приоритетни сектори

Икономически дейности съгласно КИД 2008 за настоящата конкурсна сесия са:

 • Машиностроене (С28, С29),
 • Електроника и електротехника (C26, C27),
 • Фармация (C21),
 • Химични продукти (C20.4),
 • Производство на мебели (C31),
 • Хранително-вкусова промишленост (C10, C11, C12),
 • ИКТ в сферата на предприятията (J62, J63),
 • Творчески индустрии (J58, J59, J60).

2. Типове проекти, които ще бъдат финансирани.

 • Научно-изследователски развойни проекти – при тези проекти максималната стойност на субсидията е в размер на 500 000 лв. (255 623 евро) със срок на реализация от 12 до 36 месеца;
 • Проекти за техническа осъществимост – при тези проекти максималната стойност на субсидията е до 50 000 лв. (25 562 евро) за проекти със срок на реализация до 1 година.

3. Интензитет на помощта – изчислен на основата на приемливите разходи по проекта, не бива да надвишава:

 • 50% – за индустриални научни изследвания;
 • 25% – за експериментално развитие.

Надбавки за научно-изследователски развойни проекти и за проекти за техническа осъществимост:

 

Малко предприятие

Средно предприятие

Голямо предприятие

І Научно-изследователски развойни проекти

Промишлени изследвания

70%

60%

50%

Промишлени изследвания при наличие на сътрудничество1:
– между предприятия;
– за големи предприятия – сътрудничество най-малко с едно МСП;
– сътрудничество на предприятие с изследователска организация2

80%

75%

65%

Експериментално развитие

45%

35%

25%

Експериментално развитие при наличие на сътрудничество1:
– между предприятия;
– за големи предприятия – сътрудничество най-малко с едно МСП;
– сътрудничество на предприятие с изследователска организация2

60%

50%

40%

ІІ Проекти за техническа осъществимост

Промишлени изследвания

75%

65%

Експериментално развитие

50%

40%

Нито едно отделно предприятие не трябва да поеме повече от 70% от приемливите разходи по проекта.
2 Изследователската организация поема най-малко 10% от приемливите разходи по проекта.

4. Подаване на проектните предложения

Проектни предложения могат да бъдат подавани в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, на адрес: гр. София, ул. „Леге” № 2-4, до 31.03.2014 г., 17:30 часа.
Пълен комплект конкурсна документация за Седма конкурсна сесия – 2014 г. е публикуван на страницата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.
График за провеждане на информационни дни по НИФ може да намерите тук.

ISO 22301:2012 “Обществена сигурност – Бизнес системи за управление на непрекъснатост – Изисквания.”

ISO 22301 може да се счита за ъпгрейд на BS 25999-2.

 ISO 22301 е написан от водещите експерти за непрекъснатост на работата и осигурява най-добрата рамка за управление на непрекъснатост на бизнес процесите в една организация.

Една от функциите, които отличава този стандарт в сравнение с други стандарти/ рамки за непрекъснатост на бизнеса е, че организация, внедрила система по този стандарт,  може да бъде сертифицирана от акредитиран орган за сертификация, и поради това ще бъде в състояние да докаже съответствие на своята система за управление с този стандарт пред своите клиенти, партньори, собственици и други заинтересовани страни.

Този ISO стандарт за системи за управление, следва общият формат на Системите за управление,  представен в ISO Guide 83.

ISO 22301 дава насоки за разработване, внедряване и функциониране на системи за управление на непрекъснатостта на бизнеса (СУНБ). ISO 22301 може да бъде използван като ръководството и шаблон за изграждане или надграждане на вече съществуващи системи за управление на рисковете (ISO 31000:2009; ISO/IEC 27001; OHSAS 18001:2007; ISO 14001 и други стандарти).

Какви са ползите за непрекъснатост на работата?

Когато се прилага правилно, управлението на непрекъснатост на бизнеса ще намали възможността за възникване на разрушителен инцидент, а ако се появи такъв инцидент организацията, ще бъде готова да реагира по подходящ начин. Това ще доведе до драстично намаляване на потенциалните вреди от такъв инцидент.

Кой може да приложи този стандарт?

Всяка организация – голяма или малка, с цел печалба или с нестопанска цел, частна или обществена. Стандартът е замислен по такъв начин, че да е приложим за всякакъв размер и вид на организацията.

Как непрекъснатостта  на бизнеса се вписва в цялостното управление?

Управлението на рисковете е част от цялостното корпоративно управление. Осигуряването на непрекъснатост на бизнеса  е част от цялостното управление на рисковете във фирмата. Припокриващи се области  с тази система са ИТ мениджмънтът  и управлението на информационната сигурност.

Други стандарти , които са полезни в изпълнение на непрекъснатост на работата са:

 • ISO / IEC 27031 – Насоки за информационни и комуникационни технологии готовност за непрекъснатост на бизнес процесите.
 • PAS 200 – Управление на кризи – насоки и добри практики
 • PD 25666 – Ръководство за упражняване и тестване за непрекъснатостта на работата и извънредни програми
 • PD 25111 – Ръководство за човешки аспекти на непрекъснатостта на бизнес процесите
 • ISO / IEC 24 762 – Насоки за информационни и комуникационни технологии и  услуги за възстановяване след бедствия

Обсъжда се нова версия на стандарт ISO 9001:2008

 Обсъжда се нова версия на  стандарт ISO 9001:2008. Новата версия ще бъде ISO 9001:2015.

Серията ISO 9000 разглеждат различните аспекти на управление на качеството и съдържат някои от най-известните стандарти на организацията ISO .

Стандартите предоставят насоки и инструменти, които фирмите и организациите могат да използват за да гарантират, че техните продукти и услуги постоянно отговарят на изискванията на клиента. Също така да докажат, че качеството на техните продукти/ услуги се преглежда и  подобрява.

Има много стандарти в семейството ISO 9000, в това число:

 • ISO 9001:2008  Quality management systems — Requirements – определя изискванията към  система за управление на качеството;
 • ISO 9000:2005 – ISO 9000:2005  Quality management systems — Fundamentals and vocabulary – е речник и обхваща основните понятия, използвани в серията стандарти;
 • ISO 9004:2009 – ISO 9004:2009  Managing for the sustained success of an organization — A quality management approach – фокусира се върху това как да се направи система за управление на качеството по-ефикасна и ефективна;
 • ISO 19011:2011 – ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management systems – дава насоки за вътрешни и външни одити на системи за управление на качеството.

В стандарт ISO 9001:2008 се определят критериите за система за управление на качеството и е единственият стандарт в семейството, по който организацията можеда бъде сертифицирана, (въпреки че това не е изискване). Всяка организация, независимо от нейният вид, големина, дейност, може да използва този стандарт за да създаде своя система за управление.

Всъщност ISO 9001:2008 се изпълнява от над един милион фирми и организации в над 170 страни. Използването на стандарт ISO 9001:2008 помага на организацията да гарантира на  потребителите си, че предлага качествени продукти и услуги, което, което от своя страна носи много ползи за бизнеса.

Проверката, че системата работи, е много важна част от ISO 9001:2008. Една организация трябва да прави вътрешните одити, за да провери как работи нейната система за управление на качеството.

Организацията може да реши да покани независим сертифициращ орган, за да провери дали тя е в съответствие с изискванията на стандарта, но няма изискване за това. Ако организацията вземе решение да не сертифицира своята система за управление, тя би могла да покани своите клиенти да проверят как работи нейната системаза управление.

До края на 2015 година предстои актуализиране на версията на стандарт ISO 9001.

Всички ISO стандарти се преразглеждат на всеки 5 години, за да се гарантира, че те остават полезни и актуални.

Какви промени се обсъждат? Continue reading »

По-добро управление на енергията под Линукс с TLP

На повечето потребители на Linux с по-нови машини е добре познато, издръжливостта на батерията е значително по-ниска от колкото при Windows. Обикновенно това се дължи на факта, че управлението на мощността под Windows разчита на драйвери и настройки осигурени от производителите на съответните хардуерни компоненти, а под Linux често липсва поддръжка на специфични инструменти, които да позволят пълноценно използване на възможностите за управление на мощността на съответните компоненти.

Глътка свеж въздух в това отношение е програмата TLP. Тя е инструмент за команден ред под Linux, който позволява по-добро управление на мощността при преносимите компютри. Основното в тази програма е, че тя се опитва да приложи настройки за спестяване на енергия базирано на това коя е дистрибуцията и какъв е хардуера на който върви, като по този начин спестява на потребителите нуждата от продължително търсене на информация за конфигурации и параметри.

TLP използва следните методи за спестяване на енергия:

 • Kernel laptop mode
 • Dirty buffer timeouts
 • Управление на честотата на процесора, включително управление на turbo boost и turbo core технологиите
 • Управление на мощността за твърдия диск и задаване на времена за изключване на диска (за всеки диск по отделно)
 • SATA aggressive link power management (ALPM)
 • PCI Express active state power management (PCIe ASPM) – при версия на ядрото 2.6.35 или по-висока
 • Runtime power management за PCI(e) bus devices – при версия на ядрото 2.6.35 или по-висока
 • Radeon KMS power management – при версия на ядрото 2.6.35 или по-висока, не поддържа fglrx
 • Wifi power saving mode – в зависимост от ядрото/драйвер
 • Изключване на оптично устройство при работа на батерия

Пълен списък с функциите на програмата можете да намерите на нейния сайт – TLP – Linux Advanced Power Management

TLP прилага настройките автоматично при пускане на системата както и всеки път когато промените метода на захранване на машината. Има и настройки които могат да бъдат зададени ръчно, променяйки основните настройки на TLP, като например изключване на WiFi, Bluetooth, Wwan, превключване между настройките за захранване от кабел или от батерия, игнориране на това какъв е типа на захранване на машината, управление на захранването на USB устройствата.

Моето впечатление от тази програма е, че за пръв път в света на Linux се появява достатъчно добро решение за управление на енергията и мощността, което да работи директно без почти никаква намеса от страна на потребителя. На машината на която я инсталирах за първи път наблюдавах времена за работа на батерията близки до тези под Windows както и нормално управление на turbo boost. За всеки с по-нов лаптоп тази програма е просто задължителна.

За инсталация можете да проверите хранилищата на дистрибуцията, която ползвате или да прочетете информацията на страницата на проекта.

Прекъсване на достъпа

Здравейте,

поради технически причини този сайт беше недостъпен от 22 Февруари 2013 до 23 Февруари 2013. Извиняваме се за причиненото неудобство.

Поздрави,
Екипа на ММ Бизнес Консулт

Previous Entries