Интегрирани системи за управление

Интегрираните системи за управление обхващат цялостната дейност на организацията. В тях се залагат изисквания за управление на процесите, протичащи в организацията, които изпълняват изисквания на повече от един международен стандарт. Интегрирането на изискванията, регламинтирани в различните  международни стандарти се основава на факта, че повечето от международните стандарти са разработени въз основа на така наречения  „Процесен подход“, който има четири принципа:

  1. Планиране
  2. Изпълнение
  3. Проверка
  4. Действие

Изискванията на стандартите се допълват взаимно и позволяват изграждане на Интегрирана система за управление (ИСУ), която обхваща всички аспекти на дейността на организацията, свързани с качеството, околната среда, безопасните и здравословни условия на труд, сигурността на информацията и т.н.

Общи и специфични изисквания на стандартите

Интегрираната система за управление може да включва всички добри бизнес практики, които съществуват в организацията – финансово управление, управление на човешките ресурси и др.

Последователното внедряване в една организация на допълващи се системи за управление изисква изразходването на значителни финансови средства. Непрекъснато нараства броят на бизнес-организациите, които предпочитат разработването и внедряването на единна Интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на няколко международни стандарта, без това да води до отделяне на непосилни финансови ресурси.

Внедряването на интегрираната система за управление позволява постигането на непрекъснато усъвършенстване и максимална ефективност на всички процеси.