BS OHSAS 18001:2007

BS OHSAS 18001:2007 е британски стандарт, който съдържа изисквания към Системи за управление на безопасните и здравословни условия на труд (ЗБУТ).

Наличието на внедрена и поддържана Система за управление на ЗБУТ позволява на организацията да идентифицира опасностите и да контролира/ елиминира рисковете за безопасността и здравето на служителите.

За да отговори на изискванията на BS OHSAS 18001:2007, организацията трябва да включи в Системата за управление на ЗБУТ политика, насочена към предотвратяване на опасни инциденти, процедура за непрекъснато наблюдение и информиране за промени в изискванията на националното законодателство, свързано с безопасността на труда, както и процедура за действие при извънредни ситуации.

 

Следните ключови области са адресирани в BS OHSAS 18001:

  • Планиране и идентификация на опасностите
  • Оценяване  на риска
  • Контрол на риска
  • Повторно оценяване на риска след прилагане на предвидените контролни мерки
  • OHSAS Програма за управление
  • Отговорност
  • Обучение, осъзнаване и компетентност
  • Консултации и комуникация
  • Оперативен контрол
  • Готовност и реагиране при аварийни и извънредни ситуации