ISO 14001:2004

ISO 14001:2004 е международен стандарт, който съдържа изискванията към Системите за управление на околната среда(СУОС). Тази система позволява на всяка организация да контролира и непрекъснато да намалява вредните въздействия от дейността си върху околната среда.

Разработването и внедряването на СУОС се основава на:

 • ISO 14001:2004 – Системи за управление на околната среда.
 • ISO 9000:2005 – Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник
 • ISO /TR 13001:2001 Указания за разработването на документацията на система за управление на качеството
 • Закон за опазване на околната среда
 • Закон за управление на отпадъците
 • Закон за водите
 • Закон за чистотата на атмосферния въздух
 • Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки
 • Наредба за класификация на отпадъците
 • Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори
 • Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
 • Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговорят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци
 • Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни
 • Закон за измерванията

Внедряването на Система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на ISO 14001:2004 спомага за устойчивото развитие на бизнеса, въз основа на:

 • Определяне на аспектите на околната среда, върху които организацията оказва вредни въздействия
 • Въвеждане на регламенти за действие в извънредни ситуации
  Познаване и спазване на разпоредбите на националното законодателство в областта на екологията
 • Нарастване на доверието на клиентите на организацията