Стандарт ISO 9001:2008

Международният стандарт ISO 9001:2008 поставя изисквания за разработване и внедряване на ефективна Система за Управление на Качеството (СУК) в организации, независимо от техния предмет на дейност. Тази система обхваща управлението на процесите, които имат отношение  към качеството  в организацията.

Стандартът ISO 9001:2008 съдържа  изисквания за регламентиране на правила, които управляват дейността на организацията в управление на  качество. Целта е в обхвата на системата за управление на качеството да бъдат включени всички дейности, които гарантират функционирането на организацията и удовлетворението на изискванията и потребностите на нейните клиенти.

Наличието на работеща Система за управление на качеството (СУК) осигурява в организацията :

 • единство по отношение на целите;
 • усъвършенстване на протичащите процеси;
 • мотивация на всички служители
 • задълбочено познаване на изискванията на клиентите;

Следването на изискванията на ISO 9001:2008 и внедряването на Система за управление на качеството осигурява способността на организацията да предоставя продукт/ услуга с едно и също постоянно качество, в съответствие с изискванията на нейните клиенти и приложимите изисквания  на националното законодателство.

Според комитета на ISO (International Organization for Standartization), за да се постигнат целите в областта на качеството, трябва да се обърне внимание на следните осем направления (съответсващи на основните принципи на качеството в ISO 9001:2008):

 1. Ориентация към потребителя;
 2. Лидерство на ръководителите;
 3. Приобщаване на хората;
 4. Процесен подход, създаване на бизнес процеси;
 5. Системен подход към управлението;
 6. Постоянно подобряване на дейността;
 7. Вземане на решения, основаващи се на факти;
 8. Взаимоизгодни отношения с доставчиците.

За изпълнението на тази задача се прилага  методологията, позната като „Планиране – изпълнение – проверка – действие” (Plan – Do – Check – Act) , PDCA, (цикъл на Деминг).  Тази методика се прилага за всички процеси.

Накратко PDCA, отнесен към функционираща организация може да се опише по следния начин:

Планиране: определяне на целите и на необходимите процеси за постигане на резултати, съответстващи на изискванията на клиентите и на политиката на организацията,

Изпълнение: внедряване на процесите

Проверка: наблюдение и измерване на процесите и на продукта по отношение на политиката, целите и изискванията за продукта и отчитане на резултатите,

Действие: предприемане на действия за постоянно подобряване на изпълнението на процесите.